Biblia Jakuba Wujka*

Księga Hioba
(Księga Ijoba)

Autor:
Nieznany. Wg Williama MackDonalda tradycja żydowska przypisuje utwór Mojżeszowi.
Czas:
Związki tekstowe Jb z Pwt, Ps, Prz, Iz i Ez sugerują redakcję Księgi w okresie Niewoli Babilońskiej (począwszy od 586 r. p. Chr.) lub po niej, na podstawie wcześniejszego materiału.
Miejsce:
(1) Akcji: Us; (2) redakcji: Ziemia Izraela lub Babilonia.
Cel:
Ukazanie związku między moralnością, sprawiedliwością a cierpieniem w kontekście Bożego planu obejmującego ogół rozumnych bytów wszechświata.
Temat:
Cierpienie – jego powody, cele, związek z grzechem, tajemnica, sposoby przeżywania, miejsce w planie zbawienia i przezwyciężanie w zaufaniu do Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Mąż był w ziemi Hus, imieniem Job,* a był to mąż szczery i prosty, i bojący się Boga, odstępujący od złego. [komentarz AS: u Wujka imię "Job", nie "Hiob"]    I urodziło mu się siedm synów a trzy córki.    A majętność jego była siedm tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięć set też jarzm wołów i pięć set oślic, i czeladzi barzo wiele. I był to mąż wielki między wszytkimi wschodnimi.    I chadzali synowie jego i sprawowali uczty wedle domów każdy dnia swego. I posławszy wzywali trzech sióstr swoich, aby z nimi jadały i piły.    A gdy się wkoło obeszły dni biesiady, posyłał do nich Job i poświącał je, a wstawszy rano, ofiarował całopalenia za każdego z nich. Bo mówił: By snadź nie zgrzeszyli synowie moi a nie błogosławili Bogu w sercach swoich. Tak czynił Job po wszytkie dni.    A niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stali przed JAHWE, był też między nimi i szatan.    Któremu rzekł JAHWE: Skąd idziesz? Który odpowiedając, rzekł: Skrążyłem ziemię i schodziłem ją.    I rzekł JAHWE do niego: A baczyłżeś Joba, sługę mego, że mu nie masz na ziemi podobnego: człowiek szczery i prosty a bojący się Boga i odstępujący od złego?    Któremu szatan odpowiadając, rzekł: Aza się Job darmo Boga boi?    Azażeś go ty nie ogrodził i dom jego, i wszytkę majętność wkoło zewsząd? Błogosławiłeś uczynkom rąk jego i dobytek jego rozrósł się na ziemi.    Ale ściągni trochę rękę twoję a dotkni wszytkiego, co ma, jeślić w oczy błogosławić nie będzie.    I rzekł JAHWE do szatana: Oto wszytko, co ma, jest w ręce twojej: jedno na niego nie ściągaj ręki twej. I odszedł szatan od oblicza PANskiego.    A gdy dnia jednego synowie i córki jego jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego,    przybieżał poseł do Joba, który by powiedział: Woły orały, a oślice pasiono podle nich,    i przypadli Sabejczycy, i zabrali wszytko, i czeladź mieczem pozabijali - i uszedłem ja sam, abych ci oznajmił.    A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i uderzywszy na owce i sługi, spalił je - i wybiegałem się ja sam, abym ci oznajmił.    Ale gdy i ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy uczynili trzy hufy i rzucili się na wielbłądy, i zabrali je, i pachołki pozabijali mieczem - a tylkom ja sam uciekł, abych ci oznajmił.    Jeszcze ten mówił, ali drugi wszedł i rzekł: Gdy synowie twoi i córki jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego,    z nagła wiatr gwałtowny przypadł od strony pustynie i zatrząsł czterema węgłami domu, który obaliwszy się przytłukł dzieci twoje i pomarły - i wybiegałem się ja sam, abych ci oznajmił.    Tedy Job wstał i rozdarł szaty swoje, i ogoliwszy głowę, upadszy na ziemię, pokłonił się    i rzekł: Nagom wyszedł z żywota matki mojej i nago się tam wrócę: JAHWE dał, JAHWE odjął, jako się Panu upodobało, tak się zstało: niech będzie imię PANSKIE błogosławione.    W tym wszytkim nie zgrzeszył Job usty swemi i nic głupiego nie wyrzekł przeciw Bogu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible