Biblia Jakuba Wujka*

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Widzenie Abdiaszowe. To mówi JAHWE Bóg do Edom: Słuch słyszeliśmy od JAHWE i posła do narodów posłał: Wstańcie a powstańmy nań ku bitwie.    Oto maluczkim dałem cię między narody: wzgardzonyś ty jest barzo.    Pycha serca twego wyniosła cię, mieszkającego w rozpadlinach skał, podwyższającego stolicę twoję; który mówisz w sercu swoim: Kto mię zściągnie na ziemię?    Choćbyś się wywyższył jako orzeł i choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoje, stamtąd zściągnę cię, mówi JAHWE.    Gdyby złodzieje weszli do ciebie, gdyby zbójce w nocy, jakobyś zamilczał? Azaby nie nakradli sobie dosyć? Gdyby winiarze weszli do ciebie, azaby przynamniej grona nie zostawili tobie?    Jako wyszperowali Ezaw, wyśladowali tajemne miejsca jego?    Aż do granice wypuścili cię, wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ciebie, przemogli przeciw tobie mężowie pokoju twego, którzy jadają z tobą, zastawią zasadzki pod tobą: nie masz rozumu w nim.    Izali nie onego dnia, mówi JAHWE, wytracę mędrce z Idumejej i roztropność z góry Ezaw?    I będą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Ezaw.    Dla zabicia i dla nieprawości przeciw bratu twemu, Jakobowi, okryje cię wstyd i zginiesz na wieki.    W dzień kiedyś stał przeciw niemu, gdy imali cudzy wojsko jego, a obcy wchodzili bramami jego, a o Jeruzalem miotali los: ty też byłeś jako jeden z nich.    A nie wzgardzisz w dzień brata twego, w dzień pielgrzymowania jego. I nie będziesz się weselił nad syny Judzkimi w dzień zatracenia ich, i nie będziesz wielmożył ust twoich w dzień ucisku.    Ani wnidziesz w bramę ludu mego w dzień upadku ich, ani z góry patrzyć będziesz i ty na złe ich w dzień pustoszenia ich i nie puszczą cię na wojsko jego w dzień pustoszenia jego.    Ani będziesz stał na rozstaniach, abyś zabijał tych, co uciekali, ani zawrzesz pozostałych jego w dzień ucisku.    Bo blisko jest dzień PANski nad wszytkie narody: jakoś uczynił, zstanieć się, zapłatę twoję obróci na głowę twoję.    Bo jakoście pili na górze świętej mojej, pić będą narodowie ustawicznie: a pić będą i połkną, i będą, jakoby nie byli.    A na górze Syjon będzie zbawienie i będzie święty. I posiędzie dom Jakobów te, którzy ji byli posiedli.    I będzie dom Jakobów ogniem, a dom Jozefów płomieniem, a dom Ezaw słomą: i zapalą się na nie, i pożrą je, a nie będzie szczątku domu Ezaw, bo JAHWE mówił.    A odziedziczą ci, którzy są na południe, górę Ezaw, i którzy na polach Filistymskich, i posiędą krainę Efraim i krainę Samaryjej, i Beniamin posiędzie Galaad.    A przeprowadzenie wojska tego synów Izraelskich wszystkie miejsca Chananejczyków aż do Sarepty, a przeprowadzenie Jeruzalem, które jest w Bosforze, posięże miasto południowe.    I wstąpią zbawicielowie na górę Syjon, sądzić górę Ezaw: a będzie JAHWE królestwo. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible