Biblia Jakuba Wujka*

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, Joz 19:1-24; Joz 5:9; Joz 6:25; Joz 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; Joz 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  I zstało się po śmierci Mojżesza, sługi PANSKIEGO, iż mówił JAHWE do Jozuego, syna Nun, służebnika Mojżeszowego, i rzekł mu:    Mojżesz, sługa mój, umarł. Wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty i wszytek lud z tobą, do ziemie, którą ja dam synom Izraelowym.    Wszelkie miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dam wam, jakom rzekł Mojżeszowi.    Od puszczej i od Libanu, aż do rzeki wielkiej Eufratesa, wszytka ziemia Hetejczyków, aż do morza wielkiego na zachód słońca, będzie granica wasza.    Żaden się wam sprzeciwić nie będzie mógł po wszytkie dni żywota twego: jakom był z Mojżeszem, tak będę z tobą; nie opuszczę cię ani cię odstąpię.    Zmacniaj się a bądź dużym, abowiem ty losem podzielisz ludowi temu ziemię, o którąm ojcom ich przysiągł, żebym ją dał im.    Zmacniaj się tedy a bądź mocnym barzo: abyś strzegł i czynił wszytek zakon, któryć rozkazał Mojżesz, sługa mój; nie ustępuj od niego w prawo ani w lewo, abyś rozumiał wszytko, co czynisz.    Niechaj nie odstępuje księga zakonu tego od ust twoich: ale w niej będziesz rozmyślał we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszytko, co w niej napisano, natenczas wyprostujesz drogę twoję i wyrozumiesz ją.    Otoć przykazuję: zmacniaj się a bądź duży. Nie bój się ani się lękaj, bo z tobą jest JAHWE Bóg twój we wszytkim, do czegokolwiek się obrócisz.    I przykazał Jozue przełożonym nad ludem, mówiąc: Przejdźcie przez pośrzodek obozu i rozkażcie ludowi, i mówcie:    Nagotujcie sobie strawy, po trzech dniach bowiem pójdziecie za Jordan i wnidziecie posieść ziemię, którą JAHWE Bóg wasz da wam.    Rubenitom też i Gadytom, i połowicy pokolenia Manasse rzekł:    Pamiętajcie na mowę, którą wam rozkazał Mojżesz, sługa PANSKI, mówiąc: JAHWE Bóg wasz dał wam odpoczynienie i wszytkę ziemię.    Żony wasze i synowie, i dobytki zostaną w ziemi, którą wam dał Mojżesz za Jordanem, a wy przejdźcie zbrojni przed bracią waszą, wszyscy ręką mocni, a walczcie za nimi,    aż da JAHWE odpoczynienie braciej waszej, jako i wam dał, że też i oni osięgną ziemię, którą JAHWE Bóg wasz da im: a tak wrócicie się do ziemie osiadłości waszej i będziecie w niej mieszkać, którą wam dał Mojżesz, sługa PANSKI, za Jordanem na wschód słońca.    I odpowiedzieli Jozuemu, i rzekli: Wszytko, coś nam rozkazał, uczyniemy, i gdziekolwiek poślesz, pójdziemy.    Jakośmy we wszem byli posłuszni Mojżeszowi, tak będziem posłuszni i tobie: tylko niech JAHWE Bóg twój będzie z tobą, jako był z Mojżeszem.    Kto by się sprzeciwił ustom twoim, a nie byłby posłuszny wszytkim mowom, które mu przykażesz, niechaj umrze: tylko ty zmacniaj się a mężnie sobie poczynaj. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible