Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Sostenes, brat:    kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszytkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym.    Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.    Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,    iż we wszytkim zstaliście się bogatymi w nim, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,    jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,    tak iż wam na żadnej łasce nie schodzi, oczekawającym objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,    który też was umocni aż do końca bez winy w dzień przyszcia Pana naszego Jezusa Chrystusa.    Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani w towarzystwo Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.    Lecz proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy a iżby nie były między wami rozerwania, ale bądźcie doskonali w jednym rozumieniu i w jednej nauce.    Abowiem dano mi znać o was, bracia moi, od tych, którzy są Chlojej, iż poswarki są między wami.    A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Cefy, a ja Chrystusów.    Rozdzielony jest Chrystus? Azaż Paweł jest za was ukrzyżowan? Abo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?    Dziękuję Bogu, iżem żadnego z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa,    aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.    Ochrzciłem też i dom Stefany. Nadto nie wiem, jeślim kogo drugiego ochrzcił.    Boć Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewanielią przepowiadać, nie w mądrości słowa, aby się nie zstał próżnym krzyż Chrystusów.    Abowiem słowo krzyża tym, którzy giną, jest głupstwem, lecz tym, którzy zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą Bożą.    Bo jest napisano: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.    Gdzież mądry? Gdzież doktor? Gdzież badacz świata tego? Izali nie głupią uczynił Bóg mądrość świata tego?    Abowiem iż w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić wierzące.    Ponieważ i Żydowie cudów się domagają, i Grekowie mądrości szukają,    a my przepowiedamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenim, a Grekom głupstwem,    lecz samym wezwanym, i Żydom, i Grekom, Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą.    Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi.    Bo przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, iż niewiele mądrych wedle ciała, niewiele możnych, niewiele zacnych:    ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził mądre, a mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne,    i podłe świata, i wzgardzone wybrał Bóg, i te, których nie masz, aby zniszczył te, które są:    aby się żadne ciało przed oczyma jego nie chlubiło.    Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam zstał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,    aby, jako jest napisano: Kto się chłubi, w Panu się chłubił. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible