Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Rodowód Jezusa Pomazańca
γενέσεως
geneseos
narodzenia1
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca2
υἱοῦ
hyiu
syna
Δαυεὶδ
Daueid
Dawida,
υἱοῦ
hyiu
syna
Ἀβραάμ.
Abraam.
Abrahama.
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰσαάκ,
Isaak,
Izaaka,
Ἰσαὰκ
Isaak
Izaak
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰακώβ,
Iakob,
Jakuba,
Ἰακὼβ
Iakob
Jakub
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰούδαν
Iudan
Judę
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἀδελφοὺς
adelfus
braci
αὐτοῦ,
autu,
jego,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Φαρὲς
Fares
Faresa
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Ζαρὰ
Zara
Zarę
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
Θάμαρ,
Thamar,
Tamar,
Φαρὲς
Fares
Fares
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἐσρώμ,
Esrom,
Ezroma,
Ἐσρὼμ
Esrom
Ezrom
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀράμ,
Aram,
Arama,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀμιναδάβ,
Aminadab,
Aminadaba,
Ἀμιναδὰβ
Aminadab
Aminadab
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ναασσών,
Naasson,
Naasona,
Ναασσὼν
Naasson
Naason
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σαλμών,
Salmon,
Salmona,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Βόες
Boes
Booza
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
Ῥαχάβ,
Rachab,
Rachab,
Βόες
Boes
Booz
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωβὴδ
Iobed
Jobeda
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
Ῥούθ,
Ruth,
Rut,
Ἰωβὴδ
Iobed
Jobed
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰεσσαί,
Iessai,
Jessego,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Δαυεὶδ
Daueid
Dawida
τὸν
ton
βασιλέα.
basilea.
króla.
Δαυεὶδ
Daueid
Dawid
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σολομῶνα
Solomona
Salomona
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
tej [żony]
τοῦ
tu
Οὐρίου,
Uriu,
Uriasza
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ῥοβοάμ,
Roboam,
Roboama,
Ῥοβοὰμ
Roboam
Roboam
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀβιά,
Abia,
Abiasza,
Ἀβιὰ
Abia
Abiasz
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀσάφ,
Asaf,
Asafa,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωσαφάτ,
Iosafat,
Jozafata,
Ἰωσαφὰτ
Iosafat
Jozafat
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωράμ,
Ioram,
Jorama,
Ἰωρὰμ
Ioram
Joram
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ὀζείαν,
Odzeian,
Ozjasza,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωαθάμ,
Ioatham,
Joatama,
Ἰωαθὰμ
Ioatham
Joatam
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἄχαζ,
Achadz,
Achaza,
Ἄχαζ
Achaz
Achaz
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἐζεκίαν,
Edzekian,
Ezechiasza,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Μανασσῆ,
Manasse,
Manassesa,
Μανασσῆς
Manasses
Manasses
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀμώς,
Amos,
Amosa,
Ἀμὼς
Amos
Amos
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωσείαν,
Ioseian,
Jozjasza,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰεχονίαν
Iechonian
Jechoniasza
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἀδελφοὺς
adelfus
braci
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπὶ
epi
za
τῆς
tes
μετοικεσίας
metoikesias
przesiedlenia
Βαβυλῶνος.
Babylonos.
[do] Babilonu. 
δὲ
de
zaś
τὴν
ten
μετοικεσίαν
metoikesian
przesiedleniu
Βαβυλῶνος
Babylonos
[do] Babilonu
Ἰεχονίας
Iechonias
Jechoniasz
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σαλαθιήλ,
Salathiel,
Salatiela,
Σαλαθιὴλ
Salathiel
Salatiel
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ζοροβαβέλ,
Zorobabel,
Zorobabela,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀβιούδ,
Abiud,
Abiuda,
Ἀβιοὺδ
Abiud
Abiud
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἐλιακείμ,
Eliakeim,
Eliakima,
Ἐλιακεὶμ
Eliakeim
Eliakim
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀζώρ,
Adzor,
Azora,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σαδώκ,
Sadok,
Sadoka,
Σαδὼκ
Sadok
Sadok
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἀχείμ,
Acheim,
Achima,
Ἀχεὶμ
Acheim
Achim
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἐλιούδ,
Eliud,
Eliuda,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἐλεάζαρ,
Eleadzar,
Eleazara,
Ἐλεάζαρ
Eleadzar
Eleazar
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Μαθθάν,
Maththan,
Mattana,
Μαθθὰν
Maththan
Mattan
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰακώβ,
Iakob,
Jakuba,
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefa
τὸν
ton
ἄνδρα
andra
męża
Μαρίας,
Marias,
Marii,
ἐξ
eks
z
ἧς
hes
której
ἐγεννήθη
egennethe
zrodzony [został]
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ho
λεγόμενος
legomenos
zwany
Χριστός.
Christos.
Pomazańcem.3
οὖν
un
więc
αἱ
hai
γενεαὶ
geneai
pokoleń
ἀπὸ
apo
od
Ἀβραὰμ
Abraam
Abrahama
ἕως
heos
do
Δαυεὶδ
Daueid
Dawida,
γενεαὶ
geneai
pokoleń
δεκατέσσαρες,
dekatessares,
czternaście,
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
od
Δαυεὶδ
Daueid
Dawida
ἕως
heos
do
τῆς
tes
μετοικεσίας
metoikesias
przesiedlenia
Βαβυλῶνος
Babylonos
[do] Babilonu,
γενεαὶ
geneai
pokoleń
δεκατέσσαρες,
dekatessares,
czternaście,
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
μετοικεσίας
metoikesias
przesiedlenia
Βαβυλῶνος
Babylonos
[do] Babilonu
ἕως
heos
do
τοῦ
tu
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca,
γενεαὶ
geneai
pokoleń
δεκατέσσαρες.
dekatessares.
czternaście.
 
Narodziny Jezusa Chrystusa
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
he
γένεσις
genesis
narodzenie
οὕτως
hutos
takie
ἦν.
en.
było:
μνηστευθείσης
mnesteutheises
zostawszy_zaręczona
τῆς
tes
μητρὸς
metros
matka
αὐτοῦ
autu
Jego,
Μαρίας
Marias
Maria
τῷ
to
Ἰωσήφ,
Iosef,
Józefowi,
πρὶν
prin
zanim
e
συνελθεῖν
synelthein
zeszli się
αὐτοὺς
autus
oni
εὑρέθη
heurethe
znalazła się
ἐν
en
w
γαστρὶ
gastri
łonie
ἔχουσα
echusa
mająca4
ἐκ
ek
z
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
Ἁγίου.
Hagiu.
Świętego.
δὲ
de
zaś
ho
ἀνὴρ
aner
mąż
αὐτῆς,
autes,
jej,
δίκαιος
dikaios
sprawiedliwym
ὢν
on
będąc
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
θέλων
thelon
życząc
αὐτὴν
auten
jej
δειγματίσαι,
deigmatisai,
zawstydzenia,5
ἐβουλήθη
ebulethe
chciał
λάθρᾳ
lathra
potajemnie
ἀπολῦσαι
apolysai
oddalić6
αὐτήν.
auten.
ją.
δὲ
de
zaś
αὐτοῦ
autu
[gdy] on
ἐνθυμηθέντος
enthymethentos
wymyślił7
ἰδοὺ
idu
oto
ἄγγελος
angelos
zwiastun8
Κυρίου
Kyriu
Pana
κατ’
kat’
we
ὄναρ
onar
śnie
ἐφάνη
efane
ukazał się
αὐτῷ
auto
mu,
λέγων
legon
mówiąc:
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefie
υἱὸς
hyios
synu
Δαυείδ,
Daueid,
Dawida
μὴ
me
nie
φοβηθῇς
fobethes
bój się
παραλαβεῖν
paralabein
zaakceptować9
Μαρίαν
Marian
Marię
τὴν
ten
γυναῖκά
gynaika
żonę
σου,
su,
twoją,
τὸ
to
[co]
γὰρ
gar
bowiem
ἐν
en
w
αὐτῇ
aute
niej
γεννηθὲν
gennethen
zrodziło się
ἐκ
ek
z
Πνεύματός
Pneumatos
Ducha
ἐστιν
estin
jest 
Ἁγίου·
Hagiu;
Świętego.
δὲ
de
zaś
υἱὸν
hyion
syna
καὶ
kai
i
καλέσεις
kaleseis
nazwiesz
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ
autu
Jego
Ἰησοῦν·
Iesun;
Jezus,10
αὐτὸς
autos
On
γὰρ
gar
bowiem
σώσει
sosei
uratuje11
τὸν
ton
λαὸν
laon
lud
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
ἁμαρτιῶν
hamartion
grzechów
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
ὅλον
holon
wszystko
γέγονεν
gegonen
stało się,
ἵνα
hina
aby
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
[co]
ῥηθὲν
rethen
powiedziano [zostało]
ὑπὸ
hypo
przez
Κυρίου
Kyriu
Pana
διὰ
dia
poprzez12
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka
λέγοντος
legontos
mówiącego:13
he
παρθένος
parthenos
dziewczyna14
ἐν
en
w
γαστρὶ
gastri
łonie
ἕξει
heksei
mieć będzie15
καὶ
kai
i
τέξεται
teksetai
urodzi
υἱόν,
hyion,
syna,
καὶ
kai
i
καλέσουσιν
kalesusin
nazwą
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ
autu
Jego
Ἐμμανουήλ,
Emmanuel,
Emmanuel,
ho
[co]
ἐστιν
estin
jest
μεθερμηνευόμενον.
methermeneuomenon.
przetłumaczane:
Μεθ’
Meth’
z
ἡμῶν
hemon
nami
ho
Θεός
Theos
Bóg16
δὲ
de
zaś
ho
Ἰωσὴφ
Iosef
Józef
ἀπὸ
apo
ze
τοῦ
tu
ὕπνου
hypnu
snu
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ὡς
hos
jak
προσέταξεν
prosetaksen
nakazał
αὐτῷ
auto
mu
ho
ἄγγελος
angelos
zwiastun18
Κυρίου,
Kyriu,
Pana,
καὶ
kai
i
παρέλαβεν
parelaben
zaakceptował19
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
żonę
αὐτοῦ·
autu;
swoją.
οὐκ
uk
nie
ἐγίνωσκεν
eginosken
poznawał20
αὐτὴν
auten
jej
ἕως
heos
οὗ
hu
ἔτεκεν
eteken
urodziła
υἱόν·
hyion;
syna,
καὶ
kai
i
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał [Go]
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτοῦ
autu
Jego
Ἰησοῦν.
Iesun.
Jezus.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.