Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Ponieważ liczni usiłowali ułożyć opowiadanie o (tych) które są dopełnione wśród nas sprawach  tak, jak przekazali nam (ci) od początku świadkami naocznymi i podwładni którzy stali się słowa  Zdało się i mnie przechodzącemu od początku wszystkim uważnie kolejno ci napisać wielmożny Teofilu  aby poznałbyś o których zostałeś pouczony słowach bezpieczeństwo  Stało się w dniach Heroda króla Judei kapłan pewien imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza i żona jego z córek Aarona a imię jej Elżbieta  Byli zaś sprawiedliwi oboje przed Bogiem chodzący we wszystkich przykazaniach i przepisach Pana nienaganni  i nie było im dziecko jako, że Elżbieta była bezpłodna i oboje będąc posunięci w dniach ich byli  Stało się zaś w pełnić posługi kapłańskie jego w porządku zmiany jego przed Bogiem  według zwyczaju kapłaństwa dostał w drodze losowania (by) okadzić wszedłszy do świątyni Pana  I całe mnóstwo ludu było modlące się na zewnątrz (w) godzinie kadzenia  Został ukazany zaś mu zwiastun Pana stojący z prawej strony ołtarza kadzenia  i został poruszony Zachariasz zobaczywszy i strach padł na niego  Powiedział zaś do niego zwiastun nie bój się Zachariaszu dlatego, że została wysłuchana prośba twoja i żona twoja Elżbieta urodzi syna ci i nazwiesz imię jego Jan  i będzie radość ci i wesele i liczni z narodzenia jego będą się radować  Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju alkoholowego nie wypiłby i Duchem Świętym zostanie napełniony jeszcze od łona matki jego  I licznych synów Izraela nawróci ku Panu Bogu ich  i sam pójdzie przodem przed Nim w duchu i mocy Eliasza nawrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych do zrozumienia sprawiedliwych przygotować Panu lud który jest przygotowany  I powiedział Zachariasz do zwiastuna po czym poznam to ja bowiem jestem starzec i żona moja która jest posunięta w dniach jej  a odpowiedziawszy zwiastun powiedział mu ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany powiedzieć do ciebie i ogłosić dobrą nowinę ci (o) tym  I oto będziesz milczący i nie mogący powiedzieć aż do tego dnia stałoby się te za to nie uwierzyłeś słowom moim które to zostaną wypełnione w porze ich  I był lud oczekujący Zachariasza i dziwili się w zwlekać on w świątyni  Wyszedłszy zaś nie mógł powiedzieć im i poznali że widzenie widział w świątyni i on był dający znaki im i trwał niemy  I stało się jak zostały wypełnione dni publicznego dzieła jego odszedł do domu jego  Po zaś tych dniach poczęła Elżbieta żona jego i ukrywała się miesięcy pięć mówiąc  że tak mi czynił Pan w dniach tych spojrzał (by) zdjąć hańbę moją pośród ludzi  W zaś miesiącu szóstym został wysłany zwiastun Gabriel przez Boga do miasta Galilei którego imię Nazaret  do dziewicy która jest zaręczona mężowi któremu imię Józef z domu Dawida i imię dziewicy Mariam  i wszedłszy zwiastun do niej powiedział witaj która jesteś obdarzona łaską Pan z tobą która jest błogosławiona ty wśród kobiet  zaś zobaczywszy została zmieszana na słowo jego i rozważała jakie oby jest pozdrowienie to  i powiedział zwiastun jej nie bój się Mariam znalazłaś bowiem łaskę u Boga  I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nazwiesz imię Jego Jezus  Ten będzie wielki i Syn Najwyższego zostanie nazwany i da Mu Pan Bóg tron Dawida ojca Jego  i zakróluje nad domem Jakuba na wieki i królestwo Jego nie będzie końca  Powiedziała zaś Mariam do zwiastuna jak będzie to skoro męża nie znam  a odpowiedziawszy zwiastun powiedział jej Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego ocieni cię dlatego i które jest rodzone z ciebie Święte zostanie nazwane Syn Boga  I oto Elżbieta krewna twoja i ona która poczęła syna w starości jej i ten miesiąc szósty jest jej która jest nazywana bezpłodną  gdyż nie będzie niemożliwa u Boga wszelkie przesłanie  powiedziała zaś Mariam oto niewolnica Pana oby stało się mi według wypowiedzi twojej i odszedł od niej zwiastun  Wstawszy zaś Mariam w dniach tych poszła w górzystą z pośpiechem do miasta Judy  i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę  i stało się jak usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii podskoczyło niemowlę w łonie jej i została napełniona Duchem Świętym Elżbieta  i zawołała głosem wielkim i powiedziała która jest błogosławiona ty wśród kobiet i który jest błogosławiony owoc łona twojego  I skąd mi to aby przyszłaby matka Pana mojego do mnie  Oto bowiem jak stał się głos pozdrowienia twojego w uszach moich podskoczyło w wesołości niemowlę w łonie moim  i szczęśliwa która uwierzyła że będzie spełnienie które są powiedziane jej od Pana  i powiedziała Mariam wywyższa dusza moja Pana  i rozweselił się duch mój w Bogu Zbawicielu moim  gdyż zwrócił uwagę na poniżenie niewolnicy Jego oto bowiem od teraz będą uważać za szczęśliwą mnie wszystkie pokolenia  gdyż uczynił mi wielkie rzeczy Mocny i Święte imię Jego  i miłosierdzie Jego na pokolenia pokoleń (dla) bojących się Go  Uczynił moc w ramieniu Jego rozproszył pysznych myśl serca ich  zdjął władców z tronów i wywyższył pokornych  głodujących nakarmił dobrami i którzy są bogaci posłał pustych  Ujął się za Izraelem chłopcem jego (by) zostać przypomniane miłosierdzie  tak, jak powiedział do ojców naszych Abrahamowi i nasieniu jego na wiek  Pozostała zaś Mariam z nią jakby miesiące trzy i wróciła do domu jej  zaś Elżbiecie został wypełniony czas urodzić jej i urodziła syna  i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej że uczynił wielkim Pan miłosierdzie Jego z nią i współcieszyli się (z) nią  I stało się w ósmym dniu przyszli obrzezać dzieciątko i nazwali je za imieniem ojca jego Zachariaszem  A odpowiedziawszy matka jego powiedziała w żaden sposób ale zostanie nazwany Jan  I powiedzieli do niej że nikt jest w rodzinie twojej który jest nazywany imieniem tym  Skinęli zaś ojcu jego jaką- kolwiek oby wolę być nazywanym on  I poprosiwszy tabliczkę napisał mówiąc Jan jest imię jego i zdziwili się wszyscy  został otworzone (zostały otworzone) zaś usta jego od razu i język jego i mówił błogosławiąc Boga  I stał się na wszystkich strach sąsiadujących ich i w całej górzystej Judei był omawiany (były omawiane) wszystkie wypowiedzi te  i położyli wszyscy którzy usłyszeli w sercu ich mówiąc czym zatem dzieciątko to będzie i ręka Pana była z nim  I Zachariasz ojciec jego został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc  Błogosławiony Pan Bóg Izraela gdyż wejrzał i uczynił odkupienie ludowi Jego  i wzbudził róg zbawienia nam w domu Dawida chłopca jego  Tak, jak powiedział przez usta świętych od wieku proroków Jego  Zbawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich nienawidzących nas  (By) uczynić miłosierdzie z ojcami naszymi i zostać przypomnianym (o) przymierzu świętym Jego  przysiędze którą przysiągł względem Abrahama ojca naszego dać nam  Bez obaw z ręki wrogów naszych którzy zostali wyratowanymi służyć Mu  w świętości i sprawiedliwości przed Nim wszystkie dni życia naszego  i ty dzieciątko prorok Najwyższego zostaniesz nazwane poprzedzisz bowiem przed obliczem Pana przygotować drogi Jego  dać poznanie zbawienia ludowi Jego w uwolnieniu grzechów ich  przez głębokie uczucia miłosierdzia Boga naszego przez które wejrzał nas wschód z wysokości  (by) pokazać się w ciemności i cieniu śmierci siedzącym wyprostować stopy nasze na drogę pokoju  zaś dzieciątko wzrastało i było umacniane duchem i było na pustkowiach aż do dnia ukazania się go u Izraela
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org