Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Tytusa
(Προς Τίτον)

Rozdział 2


 
Zachęta do bycia wzorem
δὲ
de
zaś
λάλει
lalei
mów
ha
co
πρέπει
prepei
odpowiada
τῇ
te
ὑγιαινούσῃ
hygiainuse
zdrowej
διδασκαλίᾳ.
didaskalia.
nauce.
νηφαλίους
nefalius
trzeźwymi
εἶναι,
einai,
będąc,
σεμνούς,
semnus,
godni szacunku,
σώφρονας,
sofronas,
rozsądni,
ὑγιαίνοντας
hygiainontas
zdrowi
τῇ
te
w
πίστει,
pistei,
wierze,
τῇ
te
w
ἀγάπῃ,
agape,
miłości,
τῇ
te
w
ὑπομονῇ·
hypomone;
cierpliwości;
ὡσαύτως
hosautos
podobnie
ἐν
en
w
καταστήματι
katastemati
zachowaniu
ἱεροπρεπεῖς,
hieroprepeis,
czcigodne,
μὴ
me
nie
διαβόλους
diabolus
oszczercze
μηδὲ
mede
ani
οἴνῳ
oino
winem
πολλῷ
pollo
licznym
δεδουλωμένας,
dedulomenas,
zniewolone,
καλοδιδασκάλους,
kalodidaskalus,
nauczycielki dobra,
σωφρονίζωσιν
sofronidzosin
uczyłyby rozsądku
τὰς
tas
νέας
neas
młodsze [kobiety],
φιλάνδρους
filandrus
kochające mężów
εἶναι,
einai,
być,
φιλοτέκνους,
filoteknus,
kochające dzieci,
ἁγνάς,
hagnas,
czyste,
οἰκουργούς,
oikurgus,
opiekunki domu,
ἀγαθάς,
agathas,
dobre,
ὑποτασσομένας
hypotassomenas
podporządkowujące się
τοῖς
tois
ἰδίοις
idiois
swoim
ἀνδράσιν,
andrasin,
mężom,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ho
λόγος
logos
Słowu
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
βλασφημῆται.
blasfemetai.
bluźniono.
νεωτέρους
neoterus
Młodszych
ὡσαύτως
hosautos
podobnie
παρακάλει
parakalei
zachęcaj
σωφρονεῖν
sofronein
do bycia rozsądnymi.
πάντα,
panta,
wszystko,
σεαυτὸν
seauton
siebie samego
παρεχόμενος
parechomenos
ukazuj jako
τύπον
typon
wzór
καλῶν
kalon
dobrych
ἔργων,
ergon,
dzieł,
ἐν
en
w
τῇ
te
διδασκαλίᾳ
didaskalia
nauczaniu [podkreślaj]:
ἀφθορίαν,
afthorian,
nieskazitelność,
σεμνότητα,
semnoteta,
godność,
ὑγιῆ
hygie
zdrowe
ἀκατάγνωστον,
akatagnoston,
któremu nie można niczego zarzucić,
ἵνα
hina
aby
ho
ten
ἐξ
eks
z
ἐναντίας
enantias
przeciwnych
ἐντραπῇ
entrape
został zawstydzony
μηδὲν
meden
nic nie
ἔχων
echon
mając
λέγειν
legein
do powiedzenia
περὶ
peri
o
ἡμῶν
hemon
nas
φαῦλον.
faulon.
złego.
 
Pouczenia dla sług
ἰδίοις
idiois
waszym [nakazuj],
δεσπόταις
despotais
panom
ὑποτάσσεσθαι
hypotassesthai
podporządkować się
ἐν
en
we
πᾶσιν,
pasin,
wszystkim,
εὐαρέστους
euarestus
przyjemnym
εἶναι,
einai,
być,
μὴ
me
nie
ἀντιλέγοντας,
antilegontas,
upartym,
νοσφιζομένους,
nosfidzomenus,
podkradającymi,
ἀλλὰ
alla
ale
πᾶσαν
pasan
wszelką
πίστιν
pistin
wiernością
ἐνδεικνυμένους
endeiknymenus
wykazujący się
ἀγαθήν,
agathen,
dobrą,
ἵνα
hina
aby
τὴν
ten
διδασκαλίαν
didaskalian
nauką
τὴν
ten
τοῦ
tu
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν
hemon
naszego
Θεοῦ
Theu
Boga
κοσμῶσιν
kosmosin
zdobili się
ἐν
en
we
πᾶσιν.
pasin.
wszystkim.
γὰρ
gar
bowiem
he
χάρις
charis
łaska
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
σωτήριος
soterios
zbawienna
πᾶσιν
pasin
wszystkim
ἀνθρώποις,
anthropois,
ludziom,
ἡμᾶς,
hemas,
nas,
ἵνα
hina
abyśmy
ἀρνησάμενοι
arnesamenoi
wyparłszy się
τὴν
ten
ἀσέβειαν
asebeian
bezbożności
καὶ
kai
i
τὰς
tas
κοσμικὰς
kosmikas
światowych
ἐπιθυμίας
epithymias
pragnień,
σωφρόνως
sofronos
rozsądnie
καὶ
kai
i
δικαίως
dikaios
sprawiedliwie
καὶ
kai
i
εὐσεβῶς
eusebos
pobożnie
ζήσωμεν
zesomen
żyli,
ἐν
en
w
τῷ
to
νῦν
nyn
teraźniejszym
αἰῶνι,
aioni,
wieku,
τὴν
ten
μακαρίαν
makarian
szczęśliwej
ἐλπίδα
elpida
nadziei
καὶ
kai
i
ἐπιφάνειαν
epifaneian
objawienia się
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
τοῦ
tu
μεγάλου
megalu
wielkiego
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν
hemon
naszego
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusa,
ἔδωκεν
edoken
wydał
ἑαυτὸν
heauton
siebie samego
ὑπὲρ
hyper
za
ἡμῶν
hemon
nas,
ἵνα
hina
aby
λυτρώσηται
lytrosetai
odkupił
ἡμᾶς
hemas
nas
ἀπὸ
apo
od
πάσης
pases
wszelkiego
ἀνομίας
anomias
bezprawia1
καὶ,
kai,
i,
καθαρίσῃ
katharise
oczyścił
ἑαυτῷ
heauto
sobie
λαὸν
laon
lud
περιούσιον
periusion
szczególny,2
ζηλωτὴν
zeloten
gorliwy
καλῶν
kalon
w dobrych
ἔργων.
ergon.
dziełach.
λάλει
lalei
mów
καὶ
kai
i
παρακάλει
parakalei
wzywaj
καὶ
kai
i
ἔλεγχε
elenche
upominaj
μετὰ
meta
z
πάσης
pases
wszelką
ἐπιταγῆς·
epitages;
powagą;
μηδείς
medeis
niech nikt
σου
su
cię
περιφρονείτω.
perifroneito.
niech lekceważy.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.