Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Piotra
(Επιστολή Πέτρου Α')

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Pozdrowienie
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik1
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca,
ἐκλεκτοῖς
eklektois
wybranym
παρεπιδήμοις
parepidemois
wychodźcom
Διασπορᾶς
Diasporas
Diaspory
Πόντου,
Pontu,
Pontu,
Γαλατίας,
Galatias,
Galacji,
Καππαδοκίας,
Kappadokias,
Kappadocji,
Ἀσίας,
Asias,
Azji,
καὶ
kai
i
Βιθυνίας,
Bithynias,
Bitynii,
πρόγνωσιν
prognosin
uprzedniego poznania
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρός,
Patros,
Ojca,
ἐν
en
w
ἁγιασμῷ
hagiazmo
uświeceniu
Πνεύματος,
Pneumatos,
Ducha,
εἰς
eis
ku
ὑπακοὴν
hypakoen
posłuszeństwu
καὶ
kai
i
ῥαντισμὸν
rantismon
pokropieniu
αἵματος
haimatos
krwią
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ·
Christu;
Pomazańca:
χάρις
charis
łaska
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
πληθυνθείη.
plethyntheie.
niech się pomnaża.
 
Odrodzeni do nadziei
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
καὶ
kai
i
Πατὴρ
Pater
Ojciec
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ho
κατὰ
kata
według
τὸ
to
πολὺ
poly
wielkiego
αὐτοῦ
autu
Jego
ἔλεος
eleos
miłosierdzia
ἀναγεννήσας
anagennesas
odrodził
ἡμᾶς
hemas
nas
εἰς
eis
ku
ἐλπίδα
elpida
nadziei
ζῶσαν
zosan
żywej
δι’
di’
przez
ἀναστάσεως
anastaseos
powstanie
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
ἐκ
ek
z
νεκρῶν,
nekron,
martwych,
κληρονομίαν
kleronomian
dziedzictwu
ἄφθαρτον
aftharton
niezniszczalnemu
καὶ
kai
i
ἀμίαντον
amianton
nieskazitelnemu
καὶ
kai
i
ἀμάραντον,
amaranton,
niewiędnącemu,
τετηρημένην
teteremenen
ustrzeżonemu
ἐν
en
w
οὐρανοῖς
uranois
niebiosach
εἰς
eis
dla
ὑμᾶς
hymas
was,
ἐν
en
w
δυνάμει
dynamei
mocy
Θεοῦ
Theu
Boga,
φρουρουμένους
frurumenus
strzeżeni
διὰ
dia
dla
πίστεως
pisteos
wiary
εἰς
eis
ku
σωτηρίαν
soterian
zbawieniu
ἑτοίμην
hetoimen
gotowego,
ἀποκαλυφθῆναι
apokalyfthenai
[by] zostać objawionym
ἐν
en
w
καιρῷ
kairo
czasie
ἐσχάτῳ.
eschato.
ostatnim,
ho
którym
ἀγαλλιᾶσθε,
agalliasthe,
weselicie się,
ὀλίγον
oligon
mało
ἄρτι
arti
teraz,
εἰ
ei
jeśli
δέον
deon
konieczne,
λυπηθέντες
lypethentes
zasmuceni
ἐν
en
w
ποικίλοις
poikilois
rozmaitych
πειρασμοῖς,
peirazmois,
próbach,2
τὸ
to
δοκίμιον
dokimion
wypróbowanie
ὑμῶν
hymon
waszej
τῆς
tes
πίστεως
pisteos
wiary,
πολυτιμότερον
polytimoteron
kosztowniejsze [od]
χρυσίου
chrysiu
złota
τοῦ
tu
ἀπολλυμένου,
apollymenu,
zniszczalnego,
διὰ
dia
przez
πυρὸς
pyros
ogień
δὲ
de
zaś
δοκιμαζομένου,
dokimadzomenu,
próbowanego,
εὑρεθῇ
heurethe
zostałaby znaleziona
εἰς
eis
ku
ἔπαινον
epainon
wywyższeniu
καὶ
kai
i
δόξαν
doksan
uwielbieniu
καὶ
kai
i
τιμὴν
timen
czci
ἐν
en
w
ἀποκαλύψει
apokalypsei
objawieniu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ·
Christu;
Pomazańca;
οὐκ
uk
nie
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
ἀγαπᾶτε,
agapate,
kochajcie,
εἰς
eis
w
ὃν
hon
którego
ἄρτι
arti
teraz
μὴ
me
nie
ὁρῶντες
horontes
widząc
πιστεύοντες
pisteuontes
wierzycie,
δὲ
de
zaś
ἀγαλλιᾶσθε
agalliasthe
weselcie się
χαρᾷ
chara
radością
ἀνεκλαλήτῳ
aneklaleto
nieopisaną
καὶ
kai
i
δεδοξασμένῃ,
dedoksazmene,
otoczoną chwałą,
τὸ
to
τέλος
telos
cel4
τῆς
tes
πίστεως
pisteos
wiary ―
σωτηρίαν
soterian
zbawienie
ψυχῶν.
psychon.
dusz.
ἧς
hes
jedynego [tego]
σωτηρίας
soterias
zbawienia
ἐξεζήτησαν
eksedzetesan
pragnęli
καὶ
kai
i
ἐξηραύνησαν
ekseraunesan
dowiadywali się
προφῆται
profetai
prorocy,
οἱ
hoi
περὶ
peri
o
τῆς
tes
εἰς
eis
ku
ὑμᾶς
hymas
wam [okazanej]
χάριτος
charitos
łasce
προφητεύσαντες,
profeteusantes,
prorokowali,
εἰς
eis
na
τίνα
tina
jaką
e
lub
ποῖον
poion
którą
καιρὸν
kairon
porę
ἐδήλου
edelu
wskazywał
τὸ
to
ἐν
en
w
αὐτοῖς
autois
nich
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
προμαρτυρόμενον
promartyromenon
wcześniej świadczący
τὰ
ta
εἰς
eis
o
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
παθήματα
pathemata
cierpieniach
καὶ
kai
i
τὰς
tas
μετὰ
meta
po
ταῦτα
tauta
tem
δόξας·
doksas;
chwale,
ἀπεκαλύφθη
apekalyfthe
zostało objawiona,
ὅτι
hoti
że
οὐχ
uch
nie
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samym,
ὑμῖν
hymin
wam
δὲ
de
zaś
διηκόνουν
diekonun
służyło
αὐτά,
auta,
to,
ha
co
νῦν
nyn
teraz
ἀνηγγέλη
anengele
zostało oznajmione
ὑμῖν
hymin
wam
διὰ
dia
przez
τῶν
ton
εὐαγγελισαμένων
euangelisamenon
ewangelizujących 
ὑμᾶς
hymas
was
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ
Hagio
Świętym,
ἀποσταλέντι
apostalenti
który został posłany
ἀπ’
ap’
z
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
εἰς
eis
ku
ha
czemu
ἐπιθυμοῦσιν
epithymusin
pragną
ἄγγελοι
angeloi
zwiastuni
παρακύψαι.
parakypsai.
zajrzeć.
 
Wezwanie do ufności i miłości
ἀναζωσάμενοι
anadzosamenoi
przepasawszy sobie
τὰς
tas
ὀσφύας
osfyas
biodra
τῆς
tes
διανοίας
dianoias
umysłu
ὑμῶν,
hymon,
waszego,
νήφοντες,
nefontes,
trzeźwi,
τελείως,
teleios,
doskonali,
ἐλπίσατε
elpisate
nabierzcie nadziei
ἐπὶ
epi
w
τὴν
ten
φερομένην
feromenen
niesionej
ὑμῖν
hymin
wam
χάριν
charin
łasce
ἐν
en
w
ἀποκαλύψει
apokalypsei
objawieniu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
τέκνα
tekna
dzieci
ὑπακοῆς,
hypakoes,
posłuszeństwa,
μὴ
me
nie
συσχηματιζόμενοι
syschematidzomenoi
podporządkowując się5
ταῖς
tais
[jak]
πρότερον
proteron
wcześniej
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγνοίᾳ
agnoia
niewiedzy
ὑμῶν
hymon
waszej,
ἐπιθυμίαις,
epithymiais,
pożądliwości,
κατὰ
kata
według
τὸν
ton
[Tego],
καλέσαντα
kalesanta
[który] powołał
ὑμᾶς
hymas
was,
ἅγιον
hagion
Świętego,
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
sami
ἅγιοι
hagioi
świętymi
ἐν
en
w
πάσῃ
pase
całym
ἀναστροφῇ
anastrofe
postępowaniu
γενήθητε,
genethete,
stańcie się,
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Ἅγιοι
Hagioi
Święci
ἔσεσθε,
esesthe,
stańcie się,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
Ja [Jestem]
ἅγιος
hagios
święty,6
εἰ
ei
jeśli
Πατέρα
Patera
Ojca
ἐπικαλεῖσθε
epikaleisthe
przywołujecie
τὸν
ton
ἀπροσωπολήμπτως
aprosopolemptos
bezstronnie
κρίνοντα
krinonta
sądzącego
κατὰ
kata
według
τὸ
to
ἑκάστου
hekastu
każdego
ἔργον,
ergon,
dzieła,
ἐν
en
w
φόβῳ
fobo
bojaźni
τὸν
ton
τῆς
tes
[przez]
παροικίας
paroikias
zamieszkiwania
ὑμῶν
hymon
waszego
χρόνον
chronon
czas
ἀναστράφητε,
anastrafete,
postępujcie,
ὅτι
hoti
że
οὐ
u
nie
φθαρτοῖς,
fthartois,
zniszczalnym
ἀργυρίῳ
argyrio
srebrem
e
lub
χρυσίῳ,
chrysio,
złotem,
ἐλυτρώθητε
elytrothete
zostaliście odkupieni
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
ματαίας
mataias
próżnych
ὑμῶν
hymon
waszych
ἀναστροφῆς
anastrofes
zachowań
πατροπαραδότου,
patroparadotu,
przekazanych przez ojców,
τιμίῳ
timio
cenną
αἵματι
haimati
krwią
ὡς
hos
jedynego
ἀμνοῦ
amnu
baranka
ἀμώμου
amomu
nienagannego
καὶ
kai
i
ἀσπίλου
aspilu
niesplamionego,
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
μὲν
men
πρὸ
pro
przed
καταβολῆς
kataboles
poczęciem
κόσμου,
kosmu,
świata,
φανερωθέντος
fanerothentos
uwidocznionego
δὲ
de
zaś
ἐπ’
ep’
w
ἐσχάτου
eschatu
ostatnim
τῶν
ton
χρόνων
chronon
czasie
δι’
di’
dla
ὑμᾶς
hymas
was,
δι’
di’
przez
αὐτοῦ
autu
Niego
πιστοὺς
pistus
wierzących
εἰς
eis
w
Θεὸν
Theon
Boga,
τὸν
ton
ἐγείραντα
egeiranta
który wzbudził
αὐτὸν
auton
Go
ἐκ
ek
z
νεκρῶν
nekron
martwych
καὶ
kai
i
δόξαν
doksan
chwałę
αὐτῷ
auto
Mu
δόντα,
donta,
dał,
ὥστε
hoste
tak że
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiara
ὑμῶν
hymon
wasza
καὶ
kai
i
ἐλπίδα
elpida
nadzieja
εἶναι
einai
jest
εἰς
eis
w
Θεόν.
Theon.
Bogu.
ψυχὰς
psychas
Dusze
ὑμῶν
hymon
wasze
ἡγνικότες
hegnikotes
oczyściwszy
ἐν
en
w
τῇ
te
ὑπακοῇ
hypakoe
posłuszeństwie
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
εἰς
eis
ku
φιλαδελφίαν
filadelfian
braterstwu
ἀνυπόκριτον,
anypokriton,
nieobłudnemu,
ἐκ
ek
z
καρδίας
kardias
serca
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
ἀγαπήσατε
agapesate
ukochajcie
ἐκτενῶς,
ektenos,
żarliwie,
οὐκ
uk
nie
ἐκ
ek
z
σπορᾶς
sporas
nasienia
φθαρτῆς
fthartes
zniszczalnego,
ἀλλὰ
alla
ale
ἀφθάρτου,
afthartu,
niezniszczalnego,
διὰ.
dia.
przez
λόγου
logu
słowo
ζῶντος
zontos
żyjącego
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
μένοντος
menontos
trwającego.
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciało
ὡς
hos
jak
χόρτος,
chortos,
trawa,
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
wszelka
δόξα
doksa
chwała
αὐτῆς
autes
ich
ὡς
hos
jak
ἄνθος
anthos
kwiat
χόρτου·
chortu;
trawy;
ἐξηράνθη
ekseranthe
wysuszona została
ho
χόρτος,
chortos,
trawa,
καὶ
kai
i
τὸ
to
ἄνθος
anthos
kwiat
ἐξέπεσεν·
eksepesen;
opadł;
δὲ
de
zaś
ῥῆμα
rema
wypowiedź
Κυρίου
Kyriu
Pana
μένει
menei
pozostaje
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα.
aiona.
wiek.8
τοῦτο
tuto
δέ
de
zaś
ἐστιν
estin
jest
τὸ
to
ῥῆμα
rema
wypowiedź
τὸ
to
εὐαγγελισθὲν
euangelisthen
ogłoszona jako dobra nowina
εἰς
eis
ku
ὑμᾶς.
hymas.
wam.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.