Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List Judy
(Επιστολή Ιούδα)

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.


 
Pozdrowienie
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
δοῦλος,
dulos,
sługa,
ἀδελφὸς
adelfos
brat
δὲ
de
zaś
Ἰακώβου,
Iakobu,
Jakuba,
τοῖς
tois
ἐν
en
w
Θεῷ
Theo
Bogu
Πατρὶ
Patri
Ojcu,
ἠγαπημένοις
egapemenois
ukochanym
καὶ
kai
w
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
τετηρημένοις
teteremenois
ustrzeżonym,
κλητοῖς.
kletois.
powołanym:
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
καὶ
kai
i
ἀγάπη
agape
miłość
πληθυνθείη.
plethyntheie.
niech się pomnaża.
πᾶσαν
pasan
całą
σπουδὴν
spuden
gorliwość
ποιούμενος
poiumenos
czyniąc
γράφειν
grafein
[by] pisać
ὑμῖν
hymin
wam
περὶ
peri
o
τῆς
tes
κοινῆς
koines
wspólnym
ἡμῶν
hemon
naszym
σωτηρίας,
soterias,
zbawieniu,
ἀνάγκην
ananken
potrzebę
ἔσχον
eschon
mam
γράψαι
grapsai
pisać
ὑμῖν
hymin
wam,
παρακαλῶν
parakalon
zachęcając
ἐπαγωνίζεσθαι
epagonidzesthai
[by] walczyć o
τῇ
te
ἅπαξ
hapaks
raz
παραδοθείσῃ
paradotheise
przekazaną
τοῖς
tois
ἁγίοις
hagiois
świętym
πίστει.
pistei.
wiarę.
γάρ
gar
bowiem
τινες
tines
jacyś
ἄνθρωποι,
anthropoi,
ludzie,
οἱ
hoi
πάλαι
palai
od dawna
προγεγραμμένοι
progegrammenoi
przedtem zapisani
εἰς
eis
na
τοῦτο
tuto
ten
τὸ
to
κρίμα,
krima,
sąd,
ἀσεβεῖς,
asebeis,
niegodziwcy,4
τὴν
ten
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἡμῶν
hemon
naszego
χάριτα
charita
łaskę
μετατιθέντες
metatithentes
obracający
εἰς
eis
w
ἀσέλγειαν
aselgeian
rozwiązłość5
καὶ
kai
i
τὸν
ton
μόνον
monon
jedynego
Δεσπότην
Despoten
Władcę
καὶ
kai
i
Κύριον
Kyrion
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
ἀρνούμενοι.
arnumenoi.
odrzucający.
 
Przykłady kary za przekraczanie ustalonego przez Boga porządku
δὲ
de
zaś
ὑμᾶς
hymas
wam
βούλομαι,
bulomai,
chcę,
εἰδότας
eidotas
wiedzącym
ἅπαξ
hapaks
raz na zawsze
πάντα,
panta,
wszystko,
ὅτι
hoti
że
Κύριος
Kyrios
Pan6
λαὸν
laon
lud
ἐκ
ek
z
γῆς
ges
ziemi
Αἰγύπτου
Aigyptu
Egiptu
σώσας
sosas
ocaliwszy,
τὸ
to
δεύτερον
deuteron
drugi raz
τοὺς
tus
μὴ
me
nie
πιστεύσαντας
pisteusantas
wierzących
ἀπώλεσεν,
apolesen,
wytracił.
τε
te
τοὺς
tus
μὴ
me
nie
τηρήσαντας
teresantas
strzegących8
τὴν
ten
ἑαυτῶν
heauton
swego
ἀρχὴν
archen
początku,9
ἀλλὰ
alla
ale
ἀπολιπόντας
apolipontas
pozostawiających
τὸ
to
ἴδιον
idion
własny
οἰκητήριον
oiketerion
dom,
εἰς
eis
na
κρίσιν
krisin
sądu
μεγάλης
megales
wielkiego
ἡμέρας
hemeras
dzień
δεσμοῖς
desmois
więzami
ἀϊδίοις
aidiois
wiecznymi
ὑπὸ
hypo
pod
ζόφον
zofon
mrokiem
τετήρηκεν·
tetereken;
zachował.10
Σόδομα
Sodoma
Sodoma
καὶ
kai
i
Γόμορρα
Gomorra
Gomora
καὶ
kai
i
αἱ
hai
περὶ
peri
okoliczne
αὐτὰς
autas
ich
πόλεις,
poleis,
miasta,
τὸν
ton
ὅμοιον
homoion
w podobny
τρόπον
tropon
sposób
τούτοις
tutois
[do] tych
ἐκπορνεύσασαι
ekporneusasai
oddanych cudzołóstwie11
καὶ
kai
i
ἀπελθοῦσαι
apelthusai
odchodzących
ὀπίσω
opiso
za
σαρκὸς
sarkos
ciałem
ἑτέρας,
heteras,
innych,
πρόκεινται
prokeintai
występują jako
δεῖγμα
deigma
przykład
πυρὸς
pyros
ognia
αἰωνίου
aioniu
wiecznego
δίκην
diken
[sprawiedliwy] wyrok
ὑπέχουσαι.
hypechusai.
znosząc.
μέντοι
mentoi
jednak
καὶ
kai
i
οὗτοι
hutoi
ci
ἐνυπνιαζόμενοι
enypniadzomenoi
mający marzenia,12
σάρκα
sarka
ciała
μὲν
men
μιαίνουσιν,
miainusin,
kalają,
κυριότητα
kyrioteta
zwierzchności13
δὲ
de
zaś
ἀθετοῦσιν,
athetusin,
odrzucają,
δόξας
doksas
chwałom
δὲ
de
zaś
βλασφημοῦσιν.
blasfemusin.
bluźnią.
δὲ,
de,
Zaś
Μιχαὴλ
Michael
Michał
ho
ἀρχάγγελος
archangelos
arcyzwiastun,14
ὅτε
hote
kiedy
τῷ
to
διαβόλῳ
diabolo
[z] oszczercą15
διακρινόμενος
diakrinomenos
sprzeciwiając się,
διελέγετο
dielegeto
spierał się
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
Μωϋσέως
Moyseos
Mojżesza
σώματος,
somatos,
ciało,
οὐκ
uk
nie
ἐτόλμησεν
etolmesen
odważył się
κρίσιν
krisin
sądu
ἐπενεγκεῖν
epenenkein
brać
βλασφημίας,
blasfemias,
bluźnierczego,
ἀλλὰ
alla
ale
εἶπεν.
eipen.
powiedział:
Ἐπιτιμήσαι
Epitimesai
[Niech] upomni
σοι
soi
cię
Κύριος
Kyrios
Pan.16
δὲ
de
zaś,
ὅσα
hosa
[o] których
μὲν
men
oczywiście
οὐκ
uk
nie
οἴδασιν
oidasin
wiedząc
βλασφημοῦσιν,
blasfemusin,
bluźnią,
ὅσα
hosa
[o] których
δὲ
de
zaś
φυσικῶς
fysikos
z natury
ὡς
hos
jak
τὰ
ta
ἄλογα
aloga
głupie17
ζῷα
zoa
zwierzęta
ἐπίστανται,
epistantai,
wiedzą,
ἐν
en
w
τούτοις
tutois
tych
φθείρονται.
ftheirontai.
są niszczeni.
αὐτοῖς,
autois,
im,
ὅτι
hoti
że
τῇ
te
ὁδῷ
hodo
drogą
τοῦ
tu
Κάϊν
Kain
Kaina
ἐπορεύθησαν,
eporeuthesan,
poszli,
καὶ
kai
i
τῇ
te
πλάνῃ
plane
błędem
τοῦ
tu
Βαλαὰμ
Balaam
Balaama
μισθοῦ
misthu
[dla] zapłaty
ἐξεχύθησαν,
eksechythesan,
zostali pogrążeni,18
καὶ
kai
i
τῇ
te
ἀντιλογίᾳ
antilogia
buncie
τοῦ
tu
Κόρε
Kore
Korego
ἀπώλοντο.
apolonto.
zostali zniszczeni.
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
ἐν
en
na
ταῖς
tais
ἀγάπαις
agapais
ucztach miłości
ὑμῶν
hymon
waszych
σπιλάδες
spilades
rafami19
συνευωχούμενοι
syneuochumenoi
ucztujący
ἀφόβως,,
afobos,,
nieustraszenie,
ἑαυτοὺς
heautus
siebie
ποιμαίνοντες
poimainontes
pasącymi20
νεφέλαι
nefelai
chmurami
ἄνυδροι
anydroi
bezwodnymi
ὑπὸ
hypo
przez
ἀνέμων
anemon
wiatry
παραφερόμεναι,
paraferomenai,
pędzonymi,
δένδρα
dendra
drzewami
φθινοπωρινὰ
fthinoporina
jesiennymi
ἄκαρπα
akarpa
bezowocnymi,
δὶς
dis
[po] dwakroć
ἀποθανόντα
apothanonta
umarłymi,
ἐκριζωθέντα,
ekridzothenta,
wykorzenionymi,
ἄγρια
agria
dzikimi
θαλάσσης
thalasses
morza
ἐπαφρίζοντα
epafridzonta
pieniącymi się
τὰς
tas
ἑαυτῶν
heauton
swoimi
αἰσχύνας,
aischynas,
hańbami,21
ἀστέρες
asteres
gwiazdami
πλανῆται,
planetai,
wędrującymi,22
οἷς
hois
którym
ho
ζόφος
zofos
mrok
τοῦ
tu
σκότους
skotus
ciemności
εἰς
eis
αἰῶνα
aiona
na wiek
τετήρηται.
teteretai.
[jest] ustrzeżony.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τούτοις
tutois
im
ἕβδομος
hebdomos
siódmy
ἀπὸ
apo
od
Ἀδὰμ
Adam
Adama,
Ἑνὼχ
Henoch
Henoch23
λέγων
legon
mówiąc:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
ἦλθεν,
elthen,
przychodzi,
Κύριος
Kyrios
Pan
ἐν
en
wśród
ἁγίαις
hagiais
świętych
μυριάσιν
myriasin
niezliczonych24
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
κρίσιν
krisin
sądu
κατὰ
kata
przeciw
πάντων
panton
każdemu
καὶ
kai
i
ἐλέγξαι
elenksai
skazując
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
ἀσεβεῖς
asebeis
bezbożnych
περὶ
peri
za
πάντων
panton
wszystkie
τῶν
ton
ἔργων
ergon
uczynki
ἀσεβείας
asebeias
bezbożne
αὐτῶν
auton
ich,
ὧν
hon
ἠσέβησαν
esebesan
które popełnili
καὶ
kai
i
περὶ
peri
za
πάντων
panton
wszystkie
τῶν
ton
σκληρῶν
skleron
twarde
ὧν
hon
ἐλάλησαν
elalesan
[słowa, które] wyrzekli
κατ’
kat’
przeciw
αὐτοῦ
autu
Niemu
ἁμαρτωλοὶ
hamartoloi
grzesznicy
ἀσεβεῖς.
asebeis.
bezbożni.25
εἰσιν
eisin
γογγυσταί,
gongystai,
mruczącymi [pod nosem],26
μεμψίμοιροι,
mempsimoiroi,
[wiecznie] narzekającymi,27
κατὰ
kata
według
τὰς
tas
ἐπιθυμίας
epithymias
pożądań
αὐτῶν
auton
ich
πορευόμενοι,
poreuomenoi,
chodzący,
καὶ
kai
a
τὸ
to
στόμα
stoma
usta
αὐτῶν
auton
ich
λαλεῖ
lalei
mówią
ὑπέρογκα,
hyperonka,
przesadnie,
θαυμάζοντες
thaumadzontes
podziwiający
πρόσωπα
prosopa
osoby
ὠφελείας
ofeleias
korzyść28
χάριν.
charin.
mając na względzie.29
δέ,
de,
zaś,
ἀγαπητοί,
agapetoi,
ukochani,
μνήσθητε
mnesthete
przypomnijcie sobie
τῶν
ton
ῥημάτων
rematon
słowo
τῶν
ton
προειρημένων
proeiremenon
przepowiedziane
ὑπὸ
hypo
przez
τῶν
ton
ἀποστόλων
apostolon
wysłanników30
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ἔλεγον
elegon
mówili
ὑμῖν
hymin
wam:
Ἐπ’
Ep’
W
ἐσχάτου
eschatu
ostatnim
τοῦ
tu
χρόνου
chronu
czasie31
ἔσονται
esontai
będą
ἐμπαῖκται
empaiktai
szydercy32
κατὰ
kata
według
τὰς
tas
ἑαυτῶν
heauton
swych
ἐπιθυμίας
epithymias
pożądań
πορευόμενοι
poreuomenoi
idący
τῶν
ton
[w]
ἀσεβειῶν.
asebeion.
bezbożności.33
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
ἀποδιορίζοντες,
apodioridzontes,
powodujący podziały,34
ψυχικοί,
psychikoi,
zmysłowi,
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
μὴ
me
nie
ἔχοντες.
echontes.
mający.
 
Zasady zdrowego duchowego życia
δέ,
de,
zaś,
ἀγαπητοί,
agapetoi,
ukochani,
ἐποικοδομοῦντες
epoikodomuntes
budując
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych
τῇ
te
ἁγιωτάτῃ
hagiotate
najświętszą
ὑμῶν
hymon
waszą
πίστει,
pistei,
wiarą,
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ
Hagio
Świętym
προσευχόμενοι,
proseuchomenoi,
modląc się,
ἐν
en
w
ἀγάπῃ
agape
miłości
Θεοῦ
Theu
Boga
τηρήσατε,
teresate,
strzeżcie,
προσδεχόμενοι
prozdechomenoi
oczekując
τὸ
to
ἔλεος
eleos
miłosierdzia
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
εἰς
eis
do
ζωὴν
zoen
życia
αἰώνιον.
aionion.
wiecznego.
οὓς
hus
μὲν
men
ἐλεᾶτε
eleate
miłosierni [będąc dla]
διακρινομένους
diakrinomenus
wątpiących,
δὲ
de
zaś
σῴζετε,
sodzete,
ratujcie
ἐκ
ek
z
πυρὸς
pyros
ognia
ἁρπάζοντες
harpadzontes
chwytając;
οὓς
hus
[dla innych]
δὲ
de
zaś
ἐλεᾶτε
eleate
miejcie miłosierdzie
ἐν
en
z
φόβῳ,
fobo,
obawą,
μισοῦντες
misuntes
nienawidząc
καὶ
kai
i
τὸν
ton
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
σαρκὸς.
sarkos.
ciała
ἐσπιλωμένον
espilomenon
splamionej
χιτῶνα
chitona
tuniki.35
 
Końcowa doksologia
δὲ
de
zaś,
δυναμένῳ
dynameno
który jest w stanie
φυλάξαι
fylaksai
ustrzec
ὑμᾶς
hymas
was
ἀπταίστους
aptaistus
od upadku36
καὶ
kai
i
στῆσαι
stesai
postawić
κατενώπιον
katenopion
w obecności
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀμώμους
amomus
[jako] nieskazitelnych
ἐν
en
w
ἀγαλλιάσει,
agalliasei,
uniesieniu,37
Θεῷ
Theo
Bogu
Σωτῆρι
Soteri
Zbawicielowi
ἡμῶν
hemon
naszemu
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego,
δόξα
doksa
chwała,
μεγαλωσύνη
megalosyne
wielkość,
κράτος
kratos
moc
καὶ
kai
i
ἐξουσία
eksusia
władza
πρὸ
pro
przed
παντὸς
pantos
wszystkimi
τοῦ
tu
αἰῶνος
aionos
wiekami
καὶ
kai
i
νῦν
nyn
teraz
καὶ
kai
i
εἰς
eis
na
πάντας
pantas
wszystkie
τοὺς
tus
αἰῶνας·
aionas;
wieki.
ἀμήν.
amen.
Amen.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.