Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 11


 
Dwaj świadkowie
ἐδόθη
edothe
została dana
μοι
moi
mi
κάλαμος
kalamos
trzcina1
ὅμοιος
homoios
podobna
ῥάβδῳ,
rabdo,
lasce,
λέγων
legon
mówiąc:
Ἔγειρε
Egeire
Podnieś się
καὶ
kai
i
μέτρησον
metreson
zmierz
τὸν
ton
ναὸν
naon
przybytek
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
τὸ
to
θυσιαστήριον
thysiasterion
ołtarz
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
προσκυνοῦντας
proskynuntas
oddających cześć
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
nim.
τὴν
ten
αὐλὴν
aulen
dziedziniec
τὴν
ten
ἔξωθεν
eksothen
zewnętrzny
τοῦ
tu
ναοῦ
nau
przybytku
ἔκβαλε
ekbale
odrzuć
ἔξωθεν
eksothen
od niego
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
αὐτὴν
auten
jego
μετρήσῃς,
metreses,
mierz,
ὅτι
hoti
bowiem
ἐδόθη,
edothe,
został dany
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodom
καὶ
kai
i
τὴν
ten
πόλιν
polin
miasto
τὴν
ten
ἁγίαν
hagian
święte
πατήσουσιν
patesusin
będą deptać
μῆνας
menas
miesięcy
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
δύο.
duo.
dwa.
δώσω
doso
dam
τοῖς
tois
δυσὶν
dysin
dwóch
μάρτυσίν
martysin
świadków
μου,
mu,
Mych,
καὶ
kai
i
προφητεύσουσιν
profeteususin
będą prorokować
ἡμέρας
hemeras
dni
χιλίας
chilias
tysiąc
διακοσίας
diakosias
dwieście
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
περιβεβλημένοι
peribeblemenoi
okryci
σάκκους.
sakkus.
worami.
εἰσιν
eisin
αἱ
hai
δύο
duo
dwoma
ἐλαῖαι
elaiai
drzewami oliwnymi
καὶ
kai
i
αἱ
hai
δύο
duo
dwoma
λυχνίαι
lychniai
świecznikami
αἱ.
hai.
―.
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Panem
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἑστῶτες
hestotes
stojącymi,
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
ktoś
αὐτοὺς
autus
im
θέλει
thelei
chce
ἀδικῆσαι,
adikesai,
uczynić niesprawiedliwość,
πῦρ
pyr
ogień
ἐκπορεύεται
ekporeuetai
wychodzi
ἐκ
ek
τοῦ
tu
στόματος
stomatos
ust
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
κατεσθίει
katesthiei
pożera
τοὺς
tus
ἐχθροὺς
echthrus
przeciwników
αὐτῶν·
auton;
ich,
καὶ
kai
i
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
kto
θελήσῃ
thelese
chciałby
αὐτοὺς
autus
im
ἀδικῆσαι,
adikesai,
uczynić niesprawiedliwość,
οὕτως
hutos
tak
δεῖ
dei
ma
αὐτὸν
auton
on
ἀποκτανθῆναι.
apoktanthenai.
zostać zabitym.
ἔχουσιν
echusin
mają
τὴν
ten
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
κλεῖσαι
kleisai
zamknąć
τὸν
ton
οὐρανόν,
uranon,
niebiosa,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ὑετὸς
hyetos
deszcz
βρέχῃ
breche
padałby
τὰς
tas
[przez]
ἡμέρας
hemeras
dni
τῆς
tes
προφητείας
profeteias
prorokowania
αὐτῶν,
auton,
ich,
καὶ
kai
i
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἔχουσιν
echusin
mają
ἐπὶ
epi
nad
τῶν
ton
ὑδάτων
hydaton
wodami
στρέφειν
strefein
zmieniać
αὐτὰ
auta
je
εἰς
eis
w
αἷμα
haima
krew
καὶ
kai
i
πατάξαι
pataksai
porazić
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
ἐν
en
we
πάσῃ
pase
wszelkiej
πληγῇ
plege
pladze
ὁσάκις
hosakis
ilekroć
ἐὰν
ean
jeśli
θελήσωσιν.
thelesosin.
chcieliby.
ὅταν
hotan
kiedy
τελέσωσιν
telesosin
dokończą
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
świadectwo
αὐτῶν,
auton,
ich,
τὸ
to
θηρίον
therion
zwierzę
τὸ
to
ἀναβαῖνον
anabainon
wchodzące
ἐκ
ek
τῆς
tes
ἀβύσσου
abyssu
otchłani
ποιήσει
poiesei
uczyni
μετ’
met’
z
αὐτῶν
auton
nimi
πόλεμον
polemon
wojnę
καὶ
kai
i
νικήσει
nikesei
zwycięży
αὐτοὺς
autus
ich
καὶ
kai
i
ἀποκτενεῖ
apoktenei
zabije
αὐτούς.
autus.
ich.
τὸ
to
πτῶμα
ptoma
zwłoki
αὐτῶν
auton
ich
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
πλατείας
plateias
ulicach
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta
τῆς
tes
μεγάλης,
megales,
wielkiego,
ἥτις
hetis
które
καλεῖται
kaleitai
jest nazywane
πνευματικῶς
pneumatikos
duchowo
Σόδομα
Sodoma
Sodomą
καὶ
kai
i
Αἴγυπτος,
Aigyptos,
Egiptem,
ὅπου
hopu
gdzie
καὶ
kai
i
ho
Κύριος
Kyrios
Pan
αὐτῶν
auton
ich
ἐσταυρώθη.
estaurothe.
został ukrzyżowany.
βλέπουσιν
blepusin
widzą
ἐκ
ek
τῶν
ton
λαῶν
laon
ludów
καὶ
kai
i
φυλῶν
fylon
plemion
καὶ
kai
i
γλωσσῶν
glosson
języków
καὶ
kai
i
ἐθνῶν
ethnon
narodów,
τὸ
to
πτῶμα
ptoma
zwłoki
αὐτῶν
auton
ich
ἡμέρας
hemeras
dni
τρεῖς
treis
trzy
καὶ
kai
i
ἥμισυ,
hemisy,
pół,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πτώματα
ptomata
zwłoki
αὐτῶν
auton
ich
οὐκ
uk
nie
ἀφίουσιν
afiusin
dopuszczą
τεθῆναι
tethenai
położyć
εἰς
eis
w
μνῆμα.
mnema.
grobowcu.
οἱ
hoi
κατοικοῦντες
katoikuntes
zamieszkujący
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
χαίρουσιν
chairusin
radują się
ἐπ’
ep’
nad
αὐτοῖς
autois
nimi
καὶ,
kai,
i
εὐφραίνονται
eufrainontai
weselą
καὶ
kai
i
δῶρα
dora
prezenty
πέμψουσιν
pempsusin
będą posyłać
ἀλλήλοις,
allelois,
sobie nawzajem,
ὅτι
hoti
gdyż
οὗτοι
hutoi
ci
οἱ
hoi
δύο
duo
dwaj
προφῆται
profetai
prorocy
ἐβασάνισαν
ebasanisan
dręczyli
τοὺς
tus
κατοικοῦντας
katoikuntas
zamieszkujących
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
μετὰ
meta
po
τὰς
tas
τρεῖς
treis
trzech
ἡμέρας
hemeras
dniach
καὶ
kai
i
ἥμισυ
hemisy
połowie
πνεῦμα
pneuma
duch
ζωῆς
zoes
życia
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
ἐν
en
w
αὐτοῖς,
autois,
nich,
καὶ
kai
i
ἔστησαν
estesan
stanęli
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopach
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
φόβος
fobos
lęk
μέγας
megas
wielki
ἐπέπεσεν
epepesen
padł
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
θεωροῦντας
theoruntas
widzących
αὐτούς.
autus.
ich.
ἤκουσαν
ekusan
usłyszawszy
φωνῆς
fones
głos
μεγάλης
megales
wielki
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
λεγούσης
leguses
mówiący
αὐτοῖς
autois
im:
Ἀνάβατε
Anabate
Wznieście się
ὧδε·
hode;
tutaj:
καὶ
kai
i
ἀνέβησαν
anebesan
wznieśli się
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebios
ἐν
en
w
τῇ
te
νεφέλῃ,
nefele,
chmurze,
καὶ
kai
i
ἐθεώρησαν
etheoresan
zobaczyli
αὐτοὺς
autus
ich
οἱ
hoi
ἐχθροὶ
echthroi
nienawidzący
αὐτῶν.
auton.
ich.
ἐν
en
w
ἐκείνῃ
ekeine
owej
τῇ
te
ὥρᾳ
hora
godzinie
ἐγένετο
egeneto
stało się
σεισμὸς
seismos
trzęsienie
μέγας,
megas,
wielkie,
καὶ
kai
i
τὸ
to
δέκατον
dekaton
dziesiąta [część]
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta
ἔπεσεν,
epesen,
upadła,
καὶ
kai
i
ἀπεκτάνθησαν
apektanthesan
zostali zabici
ἐν
en
w
τῷ
to
σεισμῷ
seismo
trzęsieniu ziemi
ὀνόματα
onomata
imiona2
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
χιλιάδες
chiliades
tysięcy
ἑπτά,
hepta,
siedem,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
λοιποὶ
loipoi
pozostali
ἔμφοβοι
emfoboi
przestraszeni
ἐγένοντο
egenonto
stali się
καὶ
kai
i
ἔδωκαν
edokan
dali
δόξαν
doksan
chwałę
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ.
uranu.
nieba.
Οὐαὶ
Uai
Biada
he
δευτέρα
deutera
drugie
ἀπῆλθεν·
apelthen;
przeszło;
ἰδοὺ
idu
oto
he
Οὐαὶ
Uai
Biada
he
τρίτη
trite
trzecie
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ταχύ.
tachy.
szybko.
 
Siódma trąba i trzecie biada
ho
ἕβδομος
hebdomos
siódmy
ἄγγελος
angelos
zwiastun
ἐσάλπισεν·
esalpisen;
zatrąbił:
καὶ
kai
i
ἐγένοντο
egenonto
było
φωναὶ
fonai
głosy
μεγάλαι
megalai
wielkie
ἐν
en
na
τῷ
to
οὐρανῷ,
urano,
niebie,
λέγοντες
legontes
mówiące:
Ἐγένετο
Egeneto
Stało się
he
βασιλεία
basileia
królestwo
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Panu
ἡμῶν,
hemon,
naszemu,
καὶ
kai
i
τοῦ
tu
Χριστοῦ
Christu
Pomazańcowi
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ.
kai.
i
βασιλεύσει
basileusei
królować będzie
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας
aionas
wieki
τῶν
ton
αἰώνων
aionon
wieków
οἱ
hoi
εἴκοσι
eikosi
dwudziestu
τέσσαρες
tessares
czterech
πρεσβύτεροι
prezbyteroi
starszych
οἱ
hoi
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Bogiem
καθήμενοι
kathemenoi
siedzących
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
θρόνους
thronus
tronach
αὐτῶν,
auton,
ich,
ἔπεσαν
epesan
upadło
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
πρόσωπα
prosopa
twarze
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddali cześć
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Bogu,
Εὐχαριστοῦμέν
Eucharistumen
Dziękujemy
σοι,,
soi,,
ci,
Κύριε
Kyrie
Panie
ho
Θεός
Theos
Boże
ho
Παντοκράτωρ
Pantokrator
Wszechmogący
ho
ὢν
on
któryś jest
καὶ
kai
i
ho
ἦν,
en,
był,
ὅτι
hoti
bowiem
εἴληφας
eilefas
wziąłeś
τὴν
ten
δύναμίν
dynamin
moc
σου
su
Twą
τὴν
ten
μεγάλην
megalen
wielką
καὶ·
kai;
i
ἐβασίλευσας
ebasileusas
zacząłeś królować.
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
narody
ὠργίσθησαν
orgisthesan
rozgniewały się
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
he
ὀργή
orge
gniew
σου
su
Twój
καὶ
kai
i
ho
καιρὸς
kairos
pora
τῶν
ton
νεκρῶν
nekron
martwych
κριθῆναι
krithenai
sądzić
καὶ
kai
i
δοῦναι
dunai
dać
τὸν
ton
μισθὸν
misthon
zapłatę
τοῖς
tois
δούλοις
dulois
sługom
σου
su
Twoim
τοῖς
tois
προφήταις
profetais
prorokom
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
ἁγίοις
hagiois
świętym
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
φοβουμένοις
fobumenois
bojącym się
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imienia
σου,,
su,,
Twego,
τοῖς
tois
μικροῖς
mikrois
małym
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
μεγάλοις
megalois
wielkim
καὶ
kai
i
διαφθεῖραι
diaftheirai
niszcząc
τοὺς
tus
διαφθείροντας
diaftheirontas
niszczących
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemię.
ἠνοίγη
enoige
został otwarty
ho
ναὸς
naos
przybytek
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ho
ἐν
en
w
τῷ
to
οὐρανῷ,
urano,
niebie,
καὶ
kai
i
ὤφθη
ofthe
pojawiła się
he
κιβωτὸς
kibotos
arka
τῆς
tes
διαθήκης
diathekes
przymierza
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
τῷ
to
ναῷ
nao
przybytku
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
ἐγένοντο
egenonto
stały się
ἀστραπαὶ
astrapai
błyskawice
καὶ
kai
i
φωναὶ
fonai
głosy
καὶ
kai
i
βρονταὶ
brontai
grzmoty
καὶ
kai
i
σεισμὸς
seismos
trzęsienie [ziemi]
καὶ
kai
i
χάλαζα
chaladza
grad
μεγάλη.
megale.
wielki.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.