Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 3


 
List do Sardes
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Σάρδεσιν
Sardesin
Sardes
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
napisz:
Τάδε
Tade
Te
λέγει
legei
mówi
ho
ἔχων
echon
mający
τὰ
ta
ἑπτὰ
hepta
siedem
Πνεύματα
Pneumata
duchów
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἀστέρας
asteras
gwiazd.
Οἶδά
Oida
Znam
σου
su
twe
τὰ
ta
ἔργα,
erga,
dzieła,
ὅτι
hoti
że
ὄνομα
onoma
imię
ἔχεις
echeis
masz,
ὅτι
hoti
że
ζῇς,
zes,
żyjesz,
καὶ
kai
lecz
νεκρὸς
nekros
martwy
εἶ.
ei.
jesteś.
γρηγορῶν,
gregoron,
czuwającym
καὶ
kai
i
στήρισον
sterison
utwierdź
τὰ
ta
[co]
λοιπὰ
loipa
pozostało,
ha
[a] co
ἔμελλον
emellon
miało
ἀποθανεῖν·
apothanein;
umrzeć.
οὐ
u
Nie
γὰρ
gar
bowiem
εὕρηκά
heureka
znalazłem
σου
su
twe
ἔργα
erga
dzieła
πεπληρωμένα
pepleromena
dopełnione
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Bogiem
μου·
mu;
Moim.
οὖν
un
więc
πῶς
pos
jak
εἴληφας
eilefas
przyjąłeś
καὶ
kai
i
ἤκουσας,
ekusas,
usłuchałeś,
καὶ
kai
i
τήρει
terei
strzeż
καὶ
kai
i
μετανόησον.
metanoeson.
zmień myślenie.
ἐὰν
ean
Jeśli
οὖν
un
więc
μὴ
me
nie
γρηγορήσῃς,
gregoreses,
będziesz czuwać,
ἥξω
hekso
przyjdę
ὡς
hos
jak
κλέπτης,
kleptes,
złodziej,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μὴ
me
γνῷς
gnos
będziesz wiedzieć
ποίαν
poian
[o] jakiej
ὥραν
horan
godzinie
ἥξω
hekso
przyjdę
ἐπὶ
epi
na
σέ.
se.
ciebie.
ἔχεις
echeis
masz
ὀλίγα
oliga
trochę
ὀνόματα
onomata
imion
ἐν
en
w
Σάρδεσιν
Sardesin
Sardes
ha
co
οὐκ
uk
nie
ἐμόλυναν
emolynan
splamiły
τὰ
ta
ἱμάτια
himatia
szat
αὐτῶν,
auton,
ich,
καὶ
kai
i
περιπατήσουσιν
peripatesusin
będą chodzić
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
ἐν
en
w
λευκοῖς,
leukois,
[szatach] białych,
ὅτι
hoti
gdyż
ἄξιοί
aksioi
godni
εἰσιν.
eisin.
są.
νικῶν
nikon
Zwyciężający
οὕτως
hutos
tak
περιβαλεῖται
peribaleitai
okryje się
ἐν
en
w
ἱματίοις
himatiois
szaty
λευκοῖς,
leukois,
białe,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἐξαλείψω
eksaleipso
zostanie wymazane
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ,
autu,
jego,
ἐκ
ek
ze
τῆς
tes
βίβλου
biblu
zwoju
τῆς
tes
ζωῆς
zoes
życia
καὶ
kai
i
ὁμολογήσω
homologeso
wyznam
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ
autu
jego
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojcem
μου
mu
Mym
καὶ
kai
i
ἐνώπιον
enopion
przed
τῶν
ton
ἀγγέλων
angelon
zwiastunami
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
 
List do Filadelfii
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Φιλαδελφίᾳ
Filadelfia
Filadelfii
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
napisz:
Τάδε
Tade
Te
λέγει
legei
mówi
ho
ἅγιος,
hagios,
święty,
ho
ἀληθινός,
alethinos,
prawdziwy,
ho
ἔχων
echon
mający
τὴν
ten
κλεῖν
klein
klucz
Δαυείδ,
Daueid,
Dawida,
ho
ἀνοίγων
anoigon
otwierający
καὶ
kai
i
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
κλείσει,
kleisei,
zamknie,
καὶ
kai
i
κλείων
kleion
zamykającym
καὶ
kai
a
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
ἀνοίγει
anoigei
otwiera.
σου
su
twoje
τὰ
ta
ἔργα·
erga;
dzieła.
ἰδοὺ
idu
Oto
δέδωκα
dedoka
daję
ἐνώπιόν
enopion
przed
σου
su
tobą
θύραν
thyran
drzwi
ἠνεῳγμένην,
eneogmenen,
otwarte,
ἣν
hen
które
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
δύναται
dynatai
może
κλεῖσαι
kleisai
zamknąć
αὐτήν·
auten;
ich;
ὅτι
hoti
gdyż
μικρὰν
mikran
małą
ἔχεις
echeis
masz
δύναμιν,
dynamin,
moc,
καὶ
kai
a
ἐτήρησάς
eteresas
ustrzegłeś
μου
mu
Me
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἠρνήσω
erneso
wyparłeś się
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imienia
μου.
mu.
Mego.
διδῶ
dido
daję
ἐκ
ek
τῆς
tes
συναγωγῆς
synagoges
synagogi
τοῦ
tu
Σατανᾶ,
Satana,
oskarżyciela,1
τῶν
ton
λεγόντων
legonton
mówiących
ἑαυτοὺς
heautus
o sobie samych,
Ἰουδαίους
Iudaius
[że] Judejczykami
εἶναι,
einai,
są,
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
εἰσὶν
eisin
ἀλλὰ
alla
ale
ψεύδονται·
pseudontai;
kłamią.
ἰδοὺ
idu
Oto
ποιήσω
poieso
uczynię
αὐτοὺς
autus
ich
ἵνα,
hina,
aby,
ἥξουσιν
heksusin
przyjdą
καὶ
kai
i
προσκυνήσουσιν
proskynesusin
pokłonią się
ἐνώπιον
enopion
przed
τῶν
ton
ποδῶν
podon
stopami
σου
su
twymi
καὶ
kai
i
γνῶσιν
gnosin
poznają,
ὅτι.
hoti.
że
ἐγὼ
ego
Ja
ἠγάπησά
egapesa
ukochałem
σε
se
cię,
ἐτήρησας
eteresas
ustrzegłeś
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
τῆς
tes
ὑπομονῆς
hypomones
wytrwałości
μου,
mu,
Mej,
κἀγώ
kago
i ja
σε
se
ciebie
τηρήσω
tereso
ustrzegę
ἐκ
ek
od
τῆς
tes
ὥρας
horas
godziny
τοῦ
tu
πειρασμοῦ
peirazmu
próby
τῆς
tes
μελλούσης
melluses
mającej
ἔρχεσθαι
erchesthai
przychodzić
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
οἰκουμένης
oikumenes
zamieszkujących
ὅλης,
holes,
całą [ziemię],
πειράσαι
peirasai
doświadczyć
τοὺς
tus
κατοικοῦντας
katoikuntas
mieszkających
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ταχύ·
tachy;
szybko:
κράτει
kratei
trzymaj
ho
[co]
ἔχεις,
echeis,
masz,
ἵνα
hina
aby
μηδεὶς
medeis
nikt
λάβῃ
labe
[nie] wziął
τὸν
ton
στέφανόν
stefanon
wieńca
σου.
su.
twego.
νικῶν,
nikon,
Zwyciężającego
ποιήσω
poieso
uczynię
αὐτὸν
auton
go
στῦλον
stylon
filarem
ἐν
en
w
τῷ
to
ναῷ
nao
świątyni
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μου,
mu,
Mego,
καὶ
kai
i
ἔξω
ekso
na zewnątrz
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἐξέλθῃ
ekselthe
wyjdzie
ἔτι,
eti,
już,
καὶ
kai
i
γράψω
grapso
napiszę
ἐπ’
ep’
na
αὐτὸν
auton
nim
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μου
mu
Mego
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μου,
mu,
Mego,
τῆς
tes
καινῆς
kaines
nowego
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
Jeruzalem,
he
które
καταβαίνουσα
katabainusa
zstępuje
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μου,
mu,
Mego,
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
μου.
mu.
Me
τὸ
to
καινόν
kainon
nowe.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
 
List do Laodycei
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Λαοδικίᾳ
Laodikia
Laodycei
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
napisz:
Τάδε
Tade
Te
λέγει
legei
mówi
ho
Ἀμήν,
Amen,
Amen,
ho
μάρτυς
martys
świadek
ho
πιστὸς
pistos
wierny
καὶ
kai
i
ἀληθινός,
alethinos,
prawdziwy,
he
ἀρχὴ
arche
początek
τῆς
tes
κτίσεως
ktiseos
stworzenia
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga.
σου
su
twe
τὰ
ta
ἔργα,
erga,
dzieła,
ὅτι
hoti
gdyż
οὔτε
ute
ani
ψυχρὸς
psychros
zminy
εἶ
ei
jesteś
οὔτε
ute
ani
ζεστός.
zestos.
gorący.
ὄφελον
ofelon
Obyś
ψυχρὸς
psychros
zimny
ἦς
es
był
e
lub
ζεστός.
zestos.
gorący.
ὅτι
hoti
że
χλιαρὸς
chliaros
letni
εἶ,
ei,
jesteś,
καὶ
kai
a
οὔτε
ute
ani
ζεστὸς
zestos
gorący
οὔτε
ute
ani
ψυχρός,
psychros,
zimny,
μέλλω
mello
zamierzam
σε
se
cię
ἐμέσαι
emesai
wypluć2
ἐκ
ek
τοῦ
tu
στόματός
stomatos
ust
μου.
mu.
Moich.
λέγεις
legeis
mówisz,
ὅτι
hoti
że:
Πλούσιός
Plusios
Bogaty
εἰμι
eimi
jestem
καὶ
kai
i
πεπλούτηκα
pepluteka
wzbogaciłem się
καὶ
kai
i
οὐδὲν
uden
nic [nie]
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχω,
echo,
mam,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
οἶδας
oidas
wiesz,
ὅτι
hoti
żeś
σὺ
sy
ty
εἶ
ei
jesteś
ho
ταλαίπωρος
talaiporos
nieszczęsny
καὶ
kai
i
ἐλεεινὸς
eleeinos
pożałowania godny
καὶ
kai
i
πτωχὸς
ptochos
biedak
καὶ
kai
i
τυφλὸς
tyflos
ślepy
καὶ
kai
i
γυμνός,
gymnos,
nagi.
σοι
soi
ci
ἀγοράσαι
agorasai
kupić
παρ’
par’
u
ἐμοῦ
emu
Mnie
χρυσίον
chrysion
złoto
πεπυρωμένον
pepyromenon
wypalone
ἐκ
ek
w
πυρὸς
pyros
ogniu,
ἵνα
hina
abyś
πλουτήσῃς,
pluteses,
wzbogacił się,
καὶ
kai
i
ἱμάτια
himatia
szaty
λευκὰ
leuka
białe,
ἵνα
hina
abyś
περιβάλῃ
peribale
odział się
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
φανερωθῇ
fanerothe
uwidoczniła się
he
αἰσχύνη
aischyne
hańba
τῆς
tes
γυμνότητός
gymnotetos
nagośći
σου,
su,
twojej,
καὶ
kai
i
κολλούριον
kollurion
maścią do oczu
ἐγχρῖσαι
enchrisai
namaścił
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς
ofthalmus
oczy
σου
su
twe,
ἵνα
hina
abyś
βλέπῃς.
blepes.
widział.
ὅσους
hosus
każdego
ἐὰν
ean
którego
φιλῶ
filo
kocham
ἐλέγχω
elencho
upominam
καὶ
kai
i
παιδεύω·
paideuo;
karcę.
ζήλευε
zeleue
Okaż gorliwość
οὖν
un
więc
καὶ
kai
i
μετανόησον.
metanoeson.
zmień myślenie.
ἕστηκα
hesteka
stanąłem
ἐπὶ
epi
u
τὴν
ten
θύραν
thyran
drzwi
καὶ
kai
i
κρούω·
kruo;
pukam.
ἐάν
ean
Jeśli
τις
tis
kto
ἀκούσῃ
akuse
usłyszy
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głos
μου
mu
Mój
καὶ
kai
i
ἀνοίξῃ
anoikse
otworzy
τὴν
ten
θύραν,
thyran,
drzwi,
εἰσελεύσομαι
eiseleusomai
wejdę
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
καὶ
kai
i
δειπνήσω
deipneso
będę jadł3
μετ’
met’
z
αὐτοῦ
autu
nim
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
on
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ.
emu.
Mną.
νικῶν
nikon
Zwyciężającemu
δώσω
doso
dam
αὐτῷ
auto
mu
καθίσαι
kathisai
usiąść
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
ἐν
en
na
τῷ
to
θρόνῳ
throno
tronie
μου,
mu,
Mym,
ὡς
hos
jak
κἀγὼ
kago
i ja
ἐνίκησα
enikesa
zwyciężyłem
καὶ
kai
i
ἐκάθισα
ekathisa
usiadłem
μετὰ
meta
z
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojcem
μου
mu
Mym
ἐν
en
na
τῷ
to
θρόνῳ
throno
tronie
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.