Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 4

  Synowie Jehudy: Perec, Checron, Karmi, Chur i Szobal.    A Reajasz, syn Szobala, spłodził Jachata, zaś Jachat spłodził Achumaja i Lahada. Taki jest ród Soreitów.    A ci są z ojca Etama: Jezreel, Jiszma i Jidbasz; zaś imię ich siostry to Haslelponi.    A Penuel był ojcem Gedora, zaś Abiezryda ojcem Chusza. Oni są potomkami Chura, pierworodnego Efrata, ojca Betlechemczyków.    A Aszchur, ojciec Tekoi, miał dwie żony: Chelę i Naarath.    Naarath urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztara. Ci są synami Naarath.    Zaś synowie Cheli to: Seret, Jisochar i Etnan.    A Hakkos spłodził Anuba, Sobeba i dom Acharchela, syna Haruma.    Lecz Jabes był uciążliwszy od swoich braci, więc jego matka dała mu imię Jabes, mówiąc: Bo urodziłam go w boleści.    A Jabes wzywał Boga Israela, mówiąc: Błogosławiąc, mnie błogosław; rozszerz moje granice, Twoja ręka niech będzie ze mną i wybaw mnie od złego, bym nie był utrapiony. Zaś Bóg spowodował to, o co prosił.    A Kelub, brat Szucha, spłodził Mechira; on jest ojcem Esztona.    Zaś Eszton spłodził Bet Rafa, Peseacha i Techinna, ojca miasta Nachasz. Ci są mężami Reki.    A synowie Kenaza to: Othniel i Serajasz; zaś synowie Othniela to: Chatat i Meanataj.    A Meanataj spłodził Ofira, zaś Serajasz spłodził Joaba – ojca rzemieślników z doliny; gdyż stali się rzemieślnikami.    Zaś synowie Kaleba, syna Jefunny to: Iru, Ela i Naam; a synem Eli był Kenaz.    Natomiast synowie Jehallelela to: Zyf, Zyfa, Tiria i Azarel.    Zaś synami Ezry byli: Ithra, Mered, Efer i Jalon; przodkowie Miriam, Szammaja i Jiszbacha – ojca Esztemo.    Zaś jego żona, Judejka, urodziła: Jereda ojca Gedora, Habera – ojca Socho i Jekutiela – ojca Zanoacha. Ci są potomkami Bitii, córki faraona, którą pojął Mered.    A synami żony Hodijasza, siostry Nachama, ojca Keila byli: Garmita i Esztemo Maachyta.    Zaś synowie Szimona to: Amnon, Rinna, Ben–Chanan i Tilon; natomiast synowie Jiszi to: Zochet i Ben–Zochet.    Synami Szeli, potomka Jehudy byli: Er, ojciec Leka i Laeda, ojciec Maresza oraz potomstwo rodów, wytwórców bisioru z rodziny Aszbea;    oraz Jokim i mężowie Kozeby; Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, a potem powrócili do Beth Lechem. Ale to dawne sprawy.    Oni byli garncarzami, którzy mieszkali w Netalimi Gderach; mieszkali tam, przy królu, z powodu garncarskich robót.    Synowie Szymeona to: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul.    Jego synem był Szallum, a jego synem Mibsam, a jego synem Miszma.    A synami Miszmy byli: Jego syn Chammuel, jego syn Zakkur i jego syn Szymej.    Ten Szymej miał szesnastu synów i sześć córek; ale jego bracia nie mieli wielu synów, więc całej ich rodziny nie było tak wielu, jak potomków Jehudy.    A mieszkali w Beer–Szeba, w Molada, w Hacar Szual,    w Bilha, w Ecem, w Tolad,    w Betuel, w Horma i w Cyklag.    Nadto w Beth Markaboth, w Chasar Susim, w Beth Birei i w Szaaraim. Te miasta były ich, dopóki królował Dawid.    Natomiast ich wsiami przy pięciu miastach były: Etam, Ein, Rimmon, Token i Aszan.    Nadto wszystkie wsie, które były wokół tych miast, aż do Baal; to było ich mieszkanie według ich rodów.    Zaś Meszobab, Jamlek i Josza, syn Amacjasza,    oraz Joel, Jehu syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela;    i Elioenaj, Jakób, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Szimeja, Benajahu,    Ziza – syn Szifi, syna Halefa, syna Jedajasza, syna Szimri, syna Szemaji    ci sławni zostali ustanowieni książętami w swych rodach, a domy ich ojców bardzo się rozmnożyły.    Dlatego się ruszyli, aby pójść do Gedor, aż na wschód doliny, by szukać paszy dla swego bydła.    Więc znaleźli obfite, wyborne pastwiska, a ziemię przestronną, spokojną i urodzajną; gdyż przedtem mieszkał tam ród Chamitów.    Ci, wypisani z imienia, przyszli za dni judzkiego króla Chiskjasza, zniszczyli ich namioty i siedliska, które tam znaleźli, a ich wymordowali aż do tego dnia, po czym osiedlili się na ich miejsce; bowiem tam była pasza dla bydła.    Zaś z owych potomków Szymeona, pięciuset mężów poszło na górę Seir, z przywódcami: Pelatją, Neariaszem, Refajaszem i Uzyelem – synami Jiszi.    Potem wymordowali resztki, które uszły z Amalekitów i zamieszkali tam aż do dzisiejszego dnia. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible