Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 9

  Wszyscy Israelczycy zostali obliczeni; i oto są zapisani w Księgach Królów Israelskich i Judzkich oraz przeniesieni do Babelu z powodu swego przestępstwa.    Ci, co pierwsi mieszkali w swych posiadłościach, w swoich miastach – Israelczycy, kapłani, Lewici i Netymejczycy.    Zaś w Jeruszalaim mieszkali ci z synów Judy, z synów Binjamina, oraz z synów Efraima i Menaszy:    Utaj, syn Amihuda, syna Omriego, syna Imrego, syna Bani, z synów Pereca, syna Judy.    Z Szilona: Pierworodny Asajasz oraz jego synowie.    Z synów Zeracha: Jeuel oraz sześciuset dziewięćdziesięciu braci.    Z synów Binjamina: Salun, syn Meszullama, syna Hodawjasza, syna Senuy;    Jibnejasz, syn Jerochama oraz Ela, syn Uzzi'ego, syna Mikri, oraz Meszullam, syn Szefatji, syna Reuela, syna Jibnijasza.    Także ich braci było, według genealogii dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu; ci wszyscy mężowie byli książętami rodów, według domów swych ojców.    Natomiast z kapłanów: Jedaja, Jehojarib i Jachin;    także Azaria, syn Chilkji, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achtuba; ci byli przywódcami Domu Boga.    Nadto Adaia, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkijjasza, oraz Masaj, syn Adiela, syna Jachzera, syna Meszullama, syna Meszillemit'iego, syna Immera.    A ich braci, przywódców według domów ich przodków, było tysiąc siedemset sześćdziesięciu silnych mężów, do sprawowania posługi w Domu Boga.    Zaś z Lewitów: Szemaja, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merari'ego.    I Bakbakkar, Cheresz, Galal oraz Matanjasz, syn Michy, syna Zychrego, syna Asafa.    Także Obadjasz, syn Szemaji, syna Galala, syna Jedutuna, oraz Berekiasz, syn Asy, syna Elkana, który mieszkał we wsiach Netofy.    I odźwierni: Szallum, Akkub, Talmon i Achiman oraz ich bracia; zaś Szallum był przywódcą.    Ten, który aż dotąd stawał w bramie królewskiej na wschodzie słońca. Ci byli odźwiernymi według zastępów synów Lewiego.    A Sallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i jego bracia z domu ojca, Korachici, byli stróżami progów namiotu przy sprawowaniu posługi; a ich ojcowie byli stróżami wejścia na terenie obozu WIEKUISTEGO.    Zaś przełożonym nad nimi był Pinchas, syn Elazara, i był z nim WIEKUISTY.    A Zacharjasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym drzwi u Namiotu Zgromadzenia.    Ci wszyscy zostali wybrani za odźwiernych do drzwi dwieście dwanaście osób: zostali oni policzeni w swoich wsiach, które wyznaczył Dawid oraz widzący Samuel, z powodu ich wierności,    aby oni i ich synowie stali w drzwiach Domu WIEKUISTEGO, na straży Domu Namiotu.    Zatem odźwierni byli po czterech stronach na wschodzie, na zachodzie, na północy i na południu.    Zaś ich bracia mieszkali w swoich wsiach, przychodząc każdego siódmego dnia, i od czasu do czasu z nimi się zmieniając.    Gdyż ci czterej solidni odźwierni byli przedniejszymi z Lewitów, i byli przełożonymi nad gmachami i nad skarbami Domu Boga.    A nocowali wokół domu Boga, gdyż do nich należała jego straż; i oni go w każdy poranek otwierali.    Z nich też byli ustanowieni nad naczyniami do posługiwania; więc wnosili je według liczby i według liczby je wynosili.    Z nich także byli ustanowieni nad narzędziami oraz nad wszystkimi sprzętami Świątyni; nad pszenną mąką, winem, oliwą, kadzidłem i nad wonnymi przyprawami.    Natomiast niektórzy z synów kapłańskich sporządzali maści z wonnych składników.    Zaś Mattitiasz, także z Lewitów, pierworodny Szalluma, Korachity, był przełożonym nad wytworami z rondli.    A z synów Kehatha, z ich braci, niektórzy byli dla chlebów wystawnych, aby je przygotować na każdy szabat.    Z tych byli też śpiewacy; przedniejsi z domów ojcowskich pomiędzy Lewitami, wolni od innych prac, którzy mieszkali w celach; bowiem dniem i nocą służyli swoim zajęciem.    Ci przedniejsi z domów ojcowskich pomiędzy Lewitami, przedniejsi ze swych potomków; oni mieszkali w Jeruszalaim.    A w Gibeonie mieszkali: Ojciec Gibeończyków Jejel, zaś imię jego żony to Maacha.    Jego pierworodny syn to Abdon, po nim Cur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,    Gedor, Achio, Zacharjasz i Miklot.    A Miklot spłodził Szimeama; ci także mieszkali z braćmi w Jeruszalaim, naprzeciw swoich braci.    Zaś Ner spłodził Kisza, Kisz spłodził Saula, a Saul spłodził Jonatana, Malkiszua, Abidanaba i Eszbaala.    A synem Jonatana był Merib–Baal; zaś Merib–Baal spłodził Michaję.    A synowie Michaji to: Piton, Melek, Tachrea i Achaz.    A Achaz spłodził Jaara; a Jaara spłodził Alemeta, Azmaweta i Zymrego; a Zymry spłodził Mosa.    A Mosa spłodził Binea; zaś jego synem był Refajasz, jego synem Eleasa, jego synem Acel.    Zaś Acel miał sześciu synów; a te są ich imiona: Azrikam, Bokru, Iszmael, Szearjasz, Obadjasz i Chanan. Ci są synami Acela. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible