Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 6

  Synowie Lewiego to: Gerszon, Kehath i Merari.    Zaś synowie Kehatha to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzyel.    A synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz oraz córka Mirjam. Zaś synowie Ahrona to: Nadab, Abihu, Elazar i Ithamar.    A Elazar spłodził Pinchasa, zaś Pinchas spłodził Abiszua.    Abiszua spłodził Bukki, a Bukki spłodził Uzzi'ego.    Zaś Uzzi spłodził Zerachiasza, a Zerachiasz spłodził Merajota.    Merajot spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.    Zaś Achitub spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Achimaaca.    Zaś Achimaac spłodził Azarię, a Azaria spłodził Jochanana.    Zaś Jochanan spłodził Azarię; tego, co był kapłanem w Domu, który Salomon zbudował w Jeruszalaim.    Azaria spłodził też Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.    Zaś Achitub spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Szalluma.    Szallum spłodził Chilkię, a Chilkia spłodził Azarię.    Zaś Azaria spłodził Serajasza, a Serajasz spłodził Jehocedeka.    Lecz Jehocedek odszedł, kiedy WIEKUISTY, przez Nabukadnecara, zaprowadził w niewolę Judę oraz Jeruszalaim.    Zaś synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.    A te są imiona synów Gerszona: Libny i Szymei.    Zaś synowie Kehata to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzyel.    Natomiast synowie Merariego to: Machli i Muszy. Takie są domy Lewitów według ich przodków.    Gerszonici: Jego syn Libny, jego syn Jachat, jego syn Zimma,    jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach i jego syn Jeatraj.    Synowie Kehata: Jego syn Aminadab, jego syn Korach, jego syn Assyr,    jego syn Elkana, jego syn Ebisaf, jego syn Assyr,    jego syn Tachath, jego syn Uriel i jego syn Saul.    Zaś synowie Elkana to: Amasaj, Achimot,    Elkana. Zaś synowie Elkany to: Jego syn Cuf, jego syn Nachath,    jego syn Eliab, jego syn Jerocham i jego syn Elkana.    A synowie Samulela to: Pierworodny Waszni i Abija.    Zaś potomkami Merarego byli: Machli, jego syn Libni, jego syn Szymej, jego syn Uza,    jego syn Szamua, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz;    nadto ci, których Dawid wyznaczył do śpiewania w domu WIEKUISTEGO, kiedy postawiono tam Skrzynię.    Więc służyli śpiewając przed Przybytkiem Namiotu Zgromadzenia, aż Salomon zbudował Dom WIEKUISTEGO w Jeruszalaim, gdzie stali na swej służbie, według swojego porządku.    Ci, którzy stali oraz ich synowie z synów Kehata, to: Śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela,    syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,    syna Cufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja,    syna Elkany, syna Joela, syna Azarii, syna Sofonjasza,    syna Tachatha, syna Assyra, syna Ebjasafa,    syna Koracha, syna Ic'hara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Israela.    Zaś jego brat Asaf, który stał po jego prawicy, to: Asaf, syn Berekiasza, syna Szamei,    syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkijjasza,    syna Etni, syna Zeracha, syna Adai,    syna Ethana, syna Zimmy,    syna Szymeja, syna Jachata, syna Gerszona, syna Lewiego.    Natomiast synowie Merarego oraz ich bracia stawali po lewej stronie: Ethan, syn Kiszi, syna Abdi'ego, syna Malluka,    syna Chaszabiasza, syna Amacjasza, syna Chilkiasza,    syna Amsi'ego, syna Bani'ego, syna Szemara,    syna Machli, syna Muszy'ego, syna Merarego, syna Lewiego.    A ich bracia, Lewici, zostali postawieni do wszelkiej posługi w Przybytku Domu Boga.    Zaś Ahron i jego synowie palili całopalenia na ofiarnicy oraz na ołtarzu kadzenia przy każdej posłudze oddzielenia świętości i oczyszczaniu całości Israela – jak rozkazał Mojżesz, sługa Boga.    A ci są synami Ahrona: Jego syn Elazar, jego syn Pinchas,    jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zacharjasz,    jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub,    jego syn Cadok i jego syn Achimaac.    A takie są miejsca pobytu synów Ahrona, według ich obozów, w ich granicy, według rodu Kehatytów; bo taki był ich los.    Dali im Hebron w ziemi judzkiej oraz przedmieścia wokoło.    Lecz pole miejskie oraz wsie dali Kalebowi, synowi Jefunny.    Natomiast synom Ahrona dali z miast ucieczki: Hebron, Libnę oraz jej przedmieścia, Jattyr, Esztemo z jego przedmieściami,    Hilen z jego przedmieściami, Debir oraz jego przedmieścia,    Aszan oraz jego przedmieścia i Beth Szemesz oraz jego przedmieścia.    A z pokolenia Binjamina: Gebę oraz jej przedmieścia, Alamet oraz jego przedmieścia i Anatot oraz jego przedmieścia. Wszystkie ich miasta, to trzynaście miast według ich rodów.    Zaś synom Kehata, pozostałym z rodu tego pokolenia, w połowie pokolenia Menasesa, losem dostało się dziesięć miast.    Natomiast synom Gerszona, według ich rodów, dostało się w Baszanie w pokoleniu Issachara, w pokoleniu Aszera, w pokoleniu Naftalego i w pokoleniu Menaszy – trzynaście miast.    A synom Merarego, według ich rodów, losem dostało się dwanaście miast w pokoleniu Reubena, w pokoleniu Gada i w pokoleniu Zebuluna.    Synowie Israela dali Lewitom miasta i ich przedmieścia;    dali je losem w pokoleniu synów Judy, w pokoleniu synów Symeona i w pokoleniu synów Binjamina; te miasta, które nazwali swoimi imionami.    A tym z rodu synów Kehata (których miasta oraz granice były w pokoleniu Efraima),    tym dali z miast ucieczki: Szechem oraz jego przedmieścia na górze Efraim, Gezer wraz z jego przedmieściami,    Jokmeam i jego przedmieścia, Beth Choron i jego przedmieścia,    Ajalon i jego przedmieścia oraz Gath Rimmon i jego przedmieścia.    Zaś w połowie pokolenia Menaszy: Aner i jego przedmieścia oraz Bileam i jego przedmieścia. To dali pozostałym rodom synów Kehata.    Także synom Gerszona dali z rodu połowy pokolenia Menaszy: Golan w Baszanie, wraz z jego przedmieściami, i Asztaroth, wraz z jego przedmieściami.    A w pokoleniu Issachara – Kadesz wraz z jego przedmieściami, Daberath wraz z jego przedmieściami,    Ramoth i jego przedmieścia, oraz Anem i jego przedmieścia.    Zaś w pokoleniu Aszera – Maszal i jego przedmieścia, Abdon i jego przedmieścia,    Hukkok i jego przedmieścia i Rechob oraz jego przedmieścia.    A w pokoleniu Naftalego – Kadesz w Galil, wraz z jego przedmieściami, Hammon wraz z jego przedmieściami i Kirjathaim wraz jego przedmieściami.    Pozostałym synom Merarego, dano z pokolenia Zebuluna – Rimmon wraz z jego przedmieściami oraz Tabor wraz z jego przedmieściami.    Zaś za Jardenem, przy Jerychu, na wschód od Jardenu, dano w pokoleniu Reubena: Becer na puszczy, wraz z jego przedmieścimi, Jahcę wraz z przedmieściami,    Kedemoth i jego przedmieścia oraz Mafaath i jego przedmieścia.    Zaś w pokoleniu Gada – Ramoth w Gileat, wraz z jego przedmieściami, Machnaim wraz z jego przedmieściami,    Cheszbon wraz z jego przedmieściami i Jaezer wraz z przyległymi przedmieściami. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible