Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Tytusa
(Προς Τίτον)

Rozdział 3


 
Zachęta do bycia wzorem w podporządkowaniu władzy
αὐτοὺς
autus
im [aby]
ἀρχαῖς
archais
zwierzchnościom
ἐξουσίαις
eksusiais
[i] władzom
ὑποτάσσεσθαι,
hypotassesthai,
podporządkowywali się,
πειθαρχεῖν,
peitharchein,
słuchali władzy,
πρὸς
pros
do
πᾶν
pan
wszelkiego
ἔργον
ergon
dzieła
ἀγαθὸν
agathon
dobrego
ἑτοίμους
hetoimus
gotowymi
εἶναι,
einai,
byli,
βλασφημεῖν,
blasfemein,
bluźnili,
ἀμάχους
amachus
nie spierającymi się
εἶναι,
einai,
byli,
ἐπιεικεῖς,
epieikeis,
[ale] uprzejmymi,
πᾶσαν
pasan
wszelką
ἐνδεικνυμένους
endeiknymenus
okazując
πραΰτητα
prauteta
łagodność
πρὸς
pros
względem
πάντας
pantas
wszystkich
ἀνθρώπους.
anthropus.
ludzi.
γάρ
gar
bowiem
ποτε
pote
niegdyś
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ἀνόητοι,
anoetoi,
nierozumni,
ἀπειθεῖς,
apeitheis,
nieposłuszni,
πλανώμενοι,
planomenoi,
błądzący,
δουλεύοντες
duleuontes
służący
ἐπιθυμίαις
epithymiais
pożądliwościom
καὶ
kai
i
ἡδοναῖς
hedonais
przyjemnościom
ποικίλαις,
poikilais,
różnym,
ἐν
en
w
κακίᾳ
kakia
złości
καὶ
kai
i
φθόνῳ
fthono
zawiści
διάγοντες,
diagontes,
prowadząc życie,
στυγητοί,
stygetoi,
wstrętni,
μισοῦντες
misuntes
nienawidzący
ἀλλήλους.
allelus.
jedni drugich.
δὲ
de
zaś
he
χρηστότης
chrestotes
dobroć
καὶ
kai
i
he
φιλανθρωπία
filanthropia
miłość do ludzi
ἐπεφάνη
epefane
ukazana
τοῦ
tu
[została przez]
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν
hemon
naszego
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἐξ
eks
z
ἔργων
ergon
dzieł
τῶν
ton
ἐν
en
w
δικαιοσύνῃ
dikaiosyne
sprawiedliwości,
ha
które
ἐποιήσαμεν
epoiesamen
uczyniliśmy
ἡμεῖς
hemeis
sobie,
ἀλλὰ
alla
ale
κατὰ
kata
według
τὸ
to
αὐτοῦ
autu
Jego
ἔλεος
eleos
miłosierdzia
ἔσωσεν
esosen
zbawił
ἡμᾶς
hemas
nas
διὰ
dia
przez
λουτροῦ
lutru
kąpiel
παλινγενεσίας
palingenesias
nowego narodzenia
καὶ
kai
i
ἀνακαινώσεως
anakainoseos
odnowienie [przez]
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
Ἁγίου,
Hagiu,
Świętego,
ἐξέχεεν
eksecheen
wylał
ἐφ’
ef’
na
ἡμᾶς
hemas
nas
πλουσίως
plusios
przeobficie1
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
τοῦ
tu
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν,
hemon,
naszego,
 
Zachęta do przodowaniu w dobrych czynach
δικαιωθέντες
dikaiothentes
uznawszy za sprawiedliwych
τῇ
te
[w]
ἐκείνου
ekeinu
Owego
χάριτι
chariti
łasce,
κληρονόμοι
kleronomoi
dziedzicami
γενηθῶμεν
genethomen
stali się
κατ’
kat’
według
ἐλπίδα
elpida
nadziei
ζωῆς
zoes
życia
αἰωνίου.
aioniu.
wiecznego.
ho
to
λόγος,
logos,
Słowo,
καὶ
kai
i
περὶ
peri
z powodu
τούτων
tuton
tego
βούλομαί
bulomai
chcę
σε
se
[abyś] ty
διαβεβαιοῦσθαι,
diabebaiusthai,
obstawał przy tym,
ἵνα
hina
aby
φροντίζωσιν
frontidzosin
rozmyślali
καλῶν
kalon
[by w] dobrych
ἔργων
ergon
dziełach
προΐστασθαι
proistasthai
przodować
οἱ
hoi
jako
πεπιστευκότες
pepisteukotes
ci wierzący w
Θεῷ.
Theo.
Boga.
ταῦτά
tauta
To
ἐστιν
estin
jest
καλὰ
kala
dobre
καὶ
kai
i
ὠφέλιμα
ofelima
pożyteczne
τοῖς
tois
ἀνθρώποις·
anthropois;
ludziom;
δὲ
de
zaś
ζητήσεις
zeteseis
debat
καὶ
kai
i
γενεαλογίας
genealogias
[sporów o] genealogie
καὶ
kai
oraz
ἔριν
erin
kłótni
καὶ
kai
i
μάχας
machas
walk
νομικὰς
nomikas
o Prawo
περιΐστασο·
periistaso;
unikaj;
εἰσὶν
eisin
γὰρ
gar
bowiem
ἀνωφελεῖς
anofeleis
nieużyteczne
καὶ
kai
i
μάταιοι.
mataioi.
próżne.
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
μετὰ
meta
po
μίαν
mian
jednym
καὶ
kai
i
δευτέραν
deuteran
drugim
νουθεσίαν
nuthesian
napomnieniu
παραιτοῦ,
paraitu,
unikaj,
ὅτι
hoti
że
ἐξέστραπται
eksestraptai
jest wypaczony
ho
τοιοῦτος
toiutos
taki
καὶ
kai
i
ἁμαρτάνει,
hamartanei,
grzeszy,
ὢν
on
będąc
αὐτοκατάκριτος.
autokatakritos.
samopotępiony. 
 
Polecenia osobiste
πέμψω
pempso
wyślę
Ἀρτεμᾶν
Arteman
Artemasa
πρὸς
pros
do
σὲ
se
ciebie
e
i
Τυχικόν,
Tychikon,
Tychikosa,
σπούδασον
spudason
postaraj się
ἐλθεῖν
elthein
przyjść
πρός
pros
do
με
me
mnie
εἰς
eis
do
Νικόπολιν·
Nikopolin;
Nikopolis;
ἐκεῖ
ekei
tam
γὰρ
gar
bowiem
κέκρικα
kekrika
wybrałem
παραχειμάσαι.
paracheimasai.
przezimować.
τὸν
ton
νομικὸν
nomikon
znawcę Prawa
καὶ
kai
i
Ἀπολλῶν
Apollon
Apollona
σπουδαίως
spudaios
pilnie
πρόπεμψον,
propempson,
wypraw,
ἵνα
hina
aby
μηδὲν
meden
nic
αὐτοῖς
autois
im
λείπῃ.
leipe.
brakowało.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ἡμέτεροι
hemeteroi
nasi
καλῶν
kalon
w dobrych
ἔργων
ergon
dziełach
προΐστασθαι
proistasthai
przodować
εἰς
eis
w
τὰς
tas
[zaspokajaniu]
ἀναγκαίας
anankaias
niezbędnych
χρείας,
chreias,
potrzeb,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ὦσιν
osin
byli
ἄκαρποι.
akarpoi.
bezowocni.
σε
se
cię
οἱ
hoi
ci
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
mną
πάντες.
pantes.
wszyscy.
ἄσπασαι
aspasai
Pozdrów
τοὺς
tus
φιλοῦντας
filuntas
przyjaznych
ἡμᾶς
hemas
nam
ἐν
en
w
πίστει.
pistei.
wierze.
He
χάρις
charis
Łaska
μετὰ
meta
ze
πάντων
panton
wszystkimi
ὑμῶν.
hymon.
wami.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.