Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 9


 
Nowa ludzkość
ηὐλόγησεν
eulogesen
pobłogosławił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸν
ton
Νωε
Noe
Noego
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
υἱοὺς
hyius
synów
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Αὐξάνεσθε
Auksanesthe
Rośnijcie
καὶ
kai
i
πληθύνεσθε
plethynesthe
pomnażajcie się
καὶ
kai
i
πληρώσατε
plerosate
wypełniajcie
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
καὶ
kai
i
κατακυριεύσατε
katakyrieusate
weźcie w posiadanie
αὐτῆς.
autes.
ją.
ho
τρόμος
tromos
bojaźń [przed]
ὑμῶν
hymon
wami
καὶ
kai
i
ho
φόβος
fobos
lęk
ἔσται
estai
(padnie)1
ἐπὶ
epi
na
πᾶσιν
pasin
wszelkie
τοῖς
tois
θηρίοις
theriois
dzikie zwierzęta
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
ὄρνεα
ornea
ptaki
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
κινούμενα
kinumena
poruszające się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
πάντας
pantas
wszystkie
τοὺς
tus
ἰχθύας
ichthyas
ryby
τῆς
tes
θαλάσσης·
thalasses;
morza.
ὑπὸ
hypo
W
χεῖρας
cheiras
ręce
ὑμῖν
hymin
wasze
δέδωκα.
dedoka.
oddaję,
πᾶν
pan
wszelkie
ἑρπετόν,
herpeton,
pełzające
ho
[co]
ἐστιν
estin
jest
ζῶν,
zon,
żywe,
ὑμῖν
hymin
wam
ἔσται
estai
będą
εἰς
eis
na
βρῶσιν·
brosin;
pokarm
ὡς
hos
jak
λάχανα
lachana
jarzyny
χόρτου
chortu
traw
δέδωκα
dedoka
daję
ὑμῖν
hymin
wam
τὰ
ta
πάντα.
panta.
wszystko.
κρέας
kreas
mięsa
ἐν
en
z
αἵματι
haimati
krwią
ψυχῆς
psyches
duszy2
οὐ
u
nie
φάγεσθε·
fagesthe;
będziecie jedli.
γὰρ
gar
bowiem
τὸ
to
[o]
ὑμέτερον
hymeteron
waszą
αἷμα
haima
krew,
τῶν
ton
ψυχῶν
psychon
dusz
ὑμῶν
hymon
waszych
ἐκζητήσω,
ekdzeteso,
dopominać się będę,
ἐκ
ek
χειρὸς
cheiros
ręki
πάντων
panton
wszelkiego
τῶν
ton
θηρίων
therion
dzikiego zwierzęcia
ἐκζητήσω
ekdzeteso
dopominać się będę
αὐτὸ
auto
jej
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
χειρὸς
cheiros
ręki
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
ἐκζητήσω
ekdzeteso
dopominać się będę
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszy
τοῦ
tu
ἀνθρώπου.
anthropu.
człowieka.
ἐκχέων
ekcheon
Przelana
αἷμα
haima
krew
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἀντὶ
anti
zamiast
τοῦ
tu
αἵματος
haimatos
krwi
αὐτοῦ
autu
jego
ἐκχυθήσεται,
ekchythesetai,
zostanie przelana,
ὅτι
hoti
bowiem
ἐν
en
na
εἰκόνι
eikoni
obraz
θεοῦ
theu
Boga
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
τὸν
ton
ἄνθρωπον.
anthropon.
człowieka.
δὲ
de
zaś
αὐξάνεσθε
auksanesthe
rośnijcie
καὶ
kai
i
πληθύνεσθε
plethynesthe
pomnażajcie się
καὶ
kai
i
πληρώσατε
plerosate
wypełniajcie
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
καὶ
kai
i
πληθύνεσθε
plethynesthe
pomnażajcie się
ἐπ᾽
ep᾽
na
αὐτῆς.
autes.
niej.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to
Νωε
Noe
Noemu
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
υἱοῖς
hyiois
synom
αὐτοῦ
autu
jego
μετ᾽
met᾽
z
αὐτοῦ
autu
niego
λέγων
legon
mówiąc:
ἰδοὺ
idu
oto
ἀνίστημι
anistemi
ustanawiam
τὴν
ten
διαθήκην
diatheken
przymierze
μου
mu
Moje
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
τῷ
to
σπέρματι
spermati
potomstwu
ὑμῶν
hymon
waszemu
μεθ᾽
meth᾽
po
ὑμᾶς
hymas
was,
πάσῃ
pase
wszelkimi
ψυχῇ
psyche
duszami
τῇ
te
ζώσῃ
zose
żyjącymi
μεθ᾽
meth᾽
z
ὑμῶν
hymon
wami
ἀπὸ
apo
z
ὀρνέων
orneon
ptakami
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
κτηνῶν
ktenon
bydłem domowym
καὶ
kai
i
πᾶσι
pasi
wszystkimi
τοῖς
tois
θηρίοις
theriois
dzikimi zwierzętami
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ὅσα
hosa
które
μεθ᾽
meth᾽
[jest] pomiędzy
ὑμῶν,
hymon,
wami,
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszystkim
τῶν
ton
ἐξελθόντων
ekselthonton
wychodzącym
ἐκ
ek
τῆς
tes
κιβωτοῦ.
kibotu.
arki.
στήσω
steso
ustanowię
τὴν
ten
διαθήκην
diatheken
przymierze
μου
mu
Moje
πρὸς
pros
z
ὑμᾶς,
hymas,
wami,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἀποθανεῖται
apothaneitai
umrze
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciało
ἔτι
eti
kiedykolwiek
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wód
τοῦ
tu
κατακλυσμοῦ,
kataklysmu,
potopu,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔσται
estai
będzie
ἔτι
eti
również
κατακλυσμὸς
kataklysmos
potopu
ὕδατος
hydatos
wód
τοῦ
tu
καταφθεῖραι
kataftheirai
niszczących
πᾶσαν
pasan
całą
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemię.
εἶπεν
eipen
powiedział
κύριος
kyrios
Pan
ho
θεὸς
theos
Bóg
πρὸς
pros
do
Νωε
Noe
Noego:
Τοῦτο
Tuto
Oto
τὸ
to
σημεῖον
semeion
znak
τῆς
tes
διαθήκης,
diathekes,
przymierza,
ho
ἐγὼ
ego
Ja
δίδωμι
didomi
daję
ἀνὰ
ana
μέσον
meson
pomiędzy
ἐμοῦ
emu
Mną
καὶ
kai
a
ὑμῶν
hymon
wami
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
μέσον
meson
pomiędzy
πάσης
pases
wszelką
ψυχῆς
psyches
duszą
ζώσης,
zoses,
żyjącą,
he
co
ἐστιν
estin
jest
μεθ᾽
meth᾽
pomiędzy
ὑμῶν,
hymon,
wami,
εἰς
eis
na
γενεὰς
geneas
wieki
αἰωνίους·
aionius;
wieków.
τόξον
tokson
Łuk
μου
mu
Mój
τίθημι
tithemi
kładę
ἐν
en
na
τῇ
te
νεφέλῃ,
nefele,
chmurze,
καὶ
kai
i
ἔσται
estai
będzie
εἰς
eis
[to]
σημεῖον
semeion
znakiem
διαθήκης
diathekes
przymierza
ἀνὰ
ana
μέσον
meson
między
ἐμοῦ
emu
Mną
καὶ
kai
i
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemią.
ἔσται
estai
będą
ἐν
en
przeze
τῷ
to

V-PAN
συννεφεῖν
synnefein
rozpinane3
με
me
Mnie
νεφέλας
nefelas
chmury
ἐπὶ
epi
nad
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemią
ὀφθήσεται
ofthesetai
zostanie ukazany
τὸ
to
τόξον
tokson
łuk
μου
mu
Mój
ἐν
en
na
τῇ
te
νεφέλῃ,
nefele,
chmurze,
μνησθήσομαι
mnesthesomai
przypomnę sobie
τῆς
tes
διαθήκης
diathekes
przymierze
μου,
mu,
me,
he
co
ἐστιν
estin
jest
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
ἐμοῦ
emu
mną
καὶ
kai
a
ὑμῶν
hymon
wami
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
πάσης
pases
wszystkimi
ψυχῆς
psyches
duszami
ζώσης
zoses
żyjącymi
ἐν
en
we
πάσῃ
pase
wszelkim
σαρκί,
sarki,
ciele,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔσται
estai
będzie
ἔτι
eti
już
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
wody
εἰς
eis
w
κατακλυσμὸν
kataklysmon
potopie,
ὥστε
hoste
któryby
ἐξαλεῖψαι
eksaleipsai
zmył
πᾶσαν
pasan
wszelkie
σάρκα.
sarka.
ciało.
ἔσται
estai
będzie
τὸ
to
τόξον
tokson
łuk
μου
mu
Mój
ἐν
en
na
τῇ
te
νεφέλῃ,
nefele,
chmurze,
καὶ
kai
i
ὄψομαι
opsomai
zobaczę
τοῦ
tu
μνησθῆναι
mnesthenai
by zostało przypomniane
διαθήκην
diatheken
przymierze
αἰώνιον
aionion
wieczne
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
ἐμοῦ
emu
Mną
καὶ
kai
a
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
πάσης
pases
wszelką
ψυχῆς
psyches
duszą
ζώσης
zoses
żyjącą
ἐν
en
we
πάσῃ
pase
wszelkim
σαρκί,
sarki,
ciele,
he
co
ἐστιν
estin
jest
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to
Νωε
Noe
Noemu:
Τοῦτο
Tuto
To
τὸ
to
σημεῖον
semeion
znak
τῆς
tes
διαθήκης,
diathekes,
przymierza,
ἧς
hes
który
διεθέμην
diethemen
zawarłem
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
ἐμοῦ
emu
Mną
καὶ
kai
a
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson
πάσης
pases
wszelkim
σαρκός,
sarkos,
ciałem,
he
co
ἐστιν
estin
jest
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
 
Noe i jego synowie
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synami
Νωε
Noe
Noego
οἱ
hoi
ci
ἐξελθόντες
ekselthontes
wyszedłszy
ἐκ
ek
τῆς
tes
κιβωτοῦ
kibotu
arki:
Σημ,
Sem,
Sem,

N-PRI
Χαμ,
Cham,
Cham,

N-PRI
Ιαφεθ·
Iafeth;
Jafet.

N-PRI
Χαμ
Cham
Cham
ἦν
en
był
πατὴρ
pater
ojcem
Χανααν.
Chanaan.
Kanaana.
οὗτοί
hutoi
ci
εἰσιν
eisin
byli
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synami
Νωε·
Noe;
Noego.
ἀπὸ
apo
Z
τούτων
tuton
tych
διεσπάρησαν
diesparesan
byli rozproszeni4
ἐπὶ
epi
na
πᾶσαν
pasan
całą
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemię.
ἤρξατο
erksato
postanowił
Νωε
Noe
Noe
ἄνθρωπος
anthropos
[być] człowiekiem
γεωργὸς
georgos
rolnikiem
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἐφύτευσεν
efyteusen
zasadził
ἀμπελῶνα.
ampelona.
winnicę.
ἔπιεν
epien
pił
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οἴνου
oinu
wina
καὶ
kai
i
ἐμεθύσθη
emethysthe
upił się
καὶ
kai
i
ἐγυμνώθη
egymnothe
nagi [leżał]
ἐν
en
w
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
domu
αὐτοῦ.
autu.
jego.
εἶδεν
eiden
zobaczył

N-PRI
Χαμ
Cham
Cham
ho
πατὴρ
pater
ojciec
Χανααν
Chanaan
Kanaana
τὴν
ten
γύμνωσιν
gymnosin
nagość
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojca
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἐξελθὼν
ekselthon
wyszedłszy
ἀνήγγειλεν
anengeilen
oznajmił
τοῖς
tois
δυσὶν
dysin
dwóm
ἀδελφοῖς
adelfois
braciom
αὐτοῦ
autu
jego
ἔξω.
ekso.
na zewnątrz.
λαβόντες
labontes
wziął
Σημ
Sem
Sem
καὶ
kai
i

N-PRI
Ιαφεθ
Iafeth
Jafet
τὸ
to
ἱμάτιον
himation
szatę.
ἐπέθεντο
epethento
nałożyli
ἐπὶ
epi
we
τὰ
ta
δύο
duo
dwóch
νῶτα
nota
[na] plecy
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἐπορεύθησαν
eporeuthesan
szli

ADV
ὀπισθοφανῶς
opisthofanos
tyłem
καὶ
kai
i
συνεκάλυψαν
synekalypsan
przykryli5
τὴν
ten

N-ASF
γύμνωσιν
gymnosin
nagość
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojca
αὐτῶν,
auton,
ich,
καὶ
kai
i
τὸ
to
[było]
πρόσωπον
prosopon
oblicze
αὐτῶν
auton
ich

A-ASN
ὀπισθοφανές,
opisthofanes,
odwrócone
καὶ
kai
i
τὴν
ten

N-ASF
γύμνωσιν
gymnosin
nagości
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojca
αὐτῶν
auton
ich
οὐκ
uk
nie
εἶδον.
eidon.
zobaczyli.
δὲ
de
zaś
Νωε
Noe
Noe
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
οἴνου
oinu
wina
καὶ
kai
i
ἔγνω
egno
poznawszy,
ὅσα
hosa
co
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
αὐτῷ
auto
mu
ho
υἱὸς
hyios
syn
αὐτοῦ
autu
jego
ho
νεώτερος,
neoteros,
młodszy,
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἐπικατάρατος
Epikataratos
Przeklęty
Χανααν·
Chanaan;
Kanaan.
παῖς
pais
Sługą
οἰκέτης
oiketes
domu
ἔσται
estai
będzie
τοῖς
tois
ἀδελφοῖς
adelfois
braci
αὐτοῦ.
autu.
jego.
εἶπεν
eipen
powiedział:
Εὐλογητὸς
Eulogetos
Błogosławiony

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
τοῦ
tu
Σημ,
Sem,
Sema,
καὶ
kai
i
ἔσται
estai
będzie
Χανααν
Chanaan
Kanaan
παῖς
pais
sługą
αὐτοῦ.
autu.
jego.
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to

N-PRI
Ιαφεθ
Iafeth
Jafeta
καὶ
kai
i
κατοικησάτω
katoikesato
zamieszka
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οἴκοις
oikois
domach
τοῦ
tu
Σημ,
Sem,
Sema,
καὶ
kai
i
γενηθήτω
genetheto
niech się stanie
Χανααν
Chanaan
Kanaan
παῖς
pais
sługą
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
Νωε
Noe
Noe
μετὰ
meta
po
τὸν
ton
κατακλυσμὸν
kataklysmon
potopie
τριακόσια
triakosia
trzysta
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
ἔτη.
ete.
lat.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Νωε
Noe
Noego

A-NPN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
ἔτη,
ete,
lat
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.