Biblia Jakuba Wujka*

Księga Jeremiasza

Rozdział 33

  I zstało się słowo PANskie do Jeremiasza po wtóre, gdy jeszcze był zamkniony w sieni ciemnice, rzekąc:    To mówi JAHWE, który uczyni i utworzy to, i sprawi - JAHWE imię jego:    Wołaj do mnie a wysłucham cię i oznajmięć wielkie i pewne rzeczy, których nie wiesz.    Bo to mówi JAHWE Bóg Izraelów do domów miasta tego i do domów króla Judzkiego, które są pokażone, i do baszt, i do miecza    idących, aby walczyli z Chaldejczyki a napełnili je trupami onych ludzi, którem pobił w zapalczywości mojej i w gniewie moim, zakrywając twarz moję od miasta tego dla wszelakiej złości ich.    Oto ja zagoję im bliznę i przywiodę zdrowie, i wyleczę je a odkryję im uproszenie pokoju i prawdy.    Wrócę też zaprowadzenie Judzkie i zaprowadzenie Jerozolimskie a pobuduję je jako z pierwu.    I oczyścię je od wszelakiej nieprawości ich, którą grzeszyli przeciwko mnie, a zlituję się nad wszemi nieprawościami ich, któremi przeciwko mnie wystąpili i wzgardzili mną.    A będzie mi to sławą i weselem, i chwałą, i radością wszytkim narodom ziemie, którzy usłyszą wszytko dobre, które ja im uczynię, i zlękną się a zatrwożą się dla wszego dobra i dla wszego pokoju, który ja im uczynię.    To mówi JAHWE: Jeszcze słyszan będzie na tym miejscu (które wy mówicie, że jest spustoszone, tak iż nie masz człowieka ani bydlęcia w mieściech Judzkich i za Jeruzalem, które spustoszone są bez człowieka i bez obywatela, i bez bydła)    głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienice, głos mówiących: Wyznawajcie JAHWE zastępów, bo dobry Pan, bo na wieki miłosierdzie jego, i przynoszących śluby w dom PANski: bo zaś przywiodę zaprowadzenie ziemie jako z pierwu, mówi JAHWE.    To mówi JAHWE zastępów: Jeszcze będzie na tym miejscu pustym bez człowieka i bez bydlęcia i we wszytkich mieściech jego mieszkanie pasterzów leżącej trzody.    W mieściech górnych i w mieściech polnych, i w mieściech, które są na południe, i w ziemi Beniamin, i w okolicy Jeruzalem, i w mieściech Judzkich jeszcze przechodzić będą trzody pod ręką liczącego, mówi JAHWE.    Oto dni przychodzą, mówi JAHWE, a wzbudzę słowo dobre, którem mówił do domu Izrael i do domu Juda.    W one dni i w onym czasie uczynię, że spłodzi Dawid płód sprawiedliwości, a będzie czynił sąd i sprawiedliwość na ziemi.    W one dni będzie zbawion Juda i Jeruzalem mieszkać będzie bezpiecznie, a to jest imię, którym go nazową: JAHWE sprawiedliwy nasz.    Bo to mówi JAHWE: Nie zginie z Dawida mąż, który by siedział na stolicy domu Izraelowego.    Z kapłanów też i z Lewitów nie zginie mąż od oblicza mego, który by ofiarował całopalenie i który by palił obiatę, i zabijał ofiarę po wszytkie dni.    I zstało się słowo PAńskie do Jeremiasza, mówiąc:    To mówi JAHWE: Jeśli się zrzucić może przymierze moje ze dniem i przymierze moje z nocą, żeby nie był dzień i noc czasu swego,    i przymierze moje zrzucić się będzie mogło z Dawidem, sługą moim, żeby nie był z niego syn, który by królował na stolicy jego, i Lewitowie i kapłani, słudzy moi.    Jako nie mogą być zliczone gwiazdy niebieskie ani zmierzony piasek morski, tak rozmnożę nasienie Dawida, sługi mego, i Lewity, służebniki moje.    I zstało się słowo PANskie do Jeremiasza, mówiąc:    Azaś nie widział, co ten lud mówił, rzekąc: Dwoje plemię, które był obrał JAHWE, jest odrzucone, i ludem moim wzgardzili, dlatego że nie masz więcej narodu przed nimi?    To mówi JAHWE: Jeślim przymierza mego między dniem i nocą i ustaw niebu i ziemi nie postanowił,    zaiste i nasienie Jakobowe i Dawida, sługi mego, odrzucę, żebych nie brał z nasienia jego książąt nasienia Abrahama, Izaaka i Jakoba: bo wrócę zaprowadzenie ich, a zlituję się nad nimi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible