Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 6


 
O dobroczynności
δὲ
de
zaś
τὴν
ten
δικαιοσύνην
dikaiosynen
[by] prawości
ὑμῶν
hymon
waszej
μὴ
me
nie
ποιεῖν
poiein
czynić
ἔμπροσθεν
emprosthen
przed
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludźmi
πρὸς
pros
dla
τὸ
to
θεαθῆναι
theathenai
oglądania
αὐτοῖς·
autois;
[przez] nich.
εἰ
ei
Jeśli
δὲ
de
zaś
μή
me
nie
G1056
γε,
ge,
μισθὸν
misthon
zapłaty
οὐκ
uk
nie
ἔχετε
echete
macie
παρὰ
para
od
τῷ
to
Πατρὶ
Patri
Ojca
ὑμῶν
hymon
waszego
τῷ
to
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς.
uranois.
Niebiosach.
οὖν
un
więc
ποιῇς
poies
czyniłbyś
ἐλεημοσύνην,
eleemosynen,
dobroczynność,1
μὴ
me
nie
σαλπίσῃς
salpises
dmiłbyś w trąbę
ἔμπροσθέν
emprosthen
przed
σου,
su,
tobą,
ὥσπερ
hosper
jak
οἱ
hoi
ὑποκριταὶ
hypokritai
hipokryci2
ποιοῦσιν
poiusin
czynią
ἐν
en
w
ταῖς
tais
συναγωγαῖς
synagogais
synagogach
καὶ
kai
i
ἐν
en
na
ταῖς
tais
ῥύμαις,
rymais,
ulicach,3
ὅπως
hopos
żeby
δοξασθῶσιν
doksasthosin
chwaleni byli
ὑπὸ
hypo
przez
τῶν
ton
ἀνθρώπων·
anthropon;
ludzi.
ἀμὴν
amen
Amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἀπέχουσιν
apechusin
otrzymują w całości
τὸν
ton
μισθὸν
misthon
zapłatę
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
ποιοῦντος
poiuntos
czynisz
ἐλεημοσύνην
eleemosynen
dobroczynność
μὴ
me
nie
γνώτω
gnoto
[niech] wie
he
ἀριστερά
aristera
lewa
σου
su
twa
τί
ti
co
ποιεῖ
poiei
czyni
he
δεξιά
deksia
prawa
σου,
su,
twa,
e
σου
su
twa
he
ἐλεημοσύνη
eleemosyne
dobroczynność
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυπτῷ·
krypto;
ukryciu,
καὶ
kai
i
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
σου
su
twój
ho
βλέπων
blepon
widzący
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυπτῷ
krypto
ukryciu
ἀποδώσει
apodosei
odda
σοι.
soi.
ci.
 
O modlitwie
ὅταν
hotan
kiedykolwiek
προσεύχησθε,
proseuchesthe,
modlicie się,
οὐκ
uk
nie
ἔσεσθε
esesthe
będziecie
ὡς
hos
jak
οἱ
hoi
ὑποκριταί·
hypokritai;
hipokryci,
ὅτι
hoti
że
φιλοῦσιν
filusin
kochają4
ἐν
en
w
ταῖς
tais
συναγωγαῖς
synagogais
synagogach
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ταῖς
tais
γωνίαις
goniais
narożnikach
τῶν
ton
πλατειῶν
plateion
placów5
ἑστῶτες
hestotes
stawając
προσεύχεσθαι,
proseuchesthai,
modląc się,
ὅπως
hopos
żeby
φανῶσιν
fanosin
świecić6
τοῖς
tois
ἀνθρώποις·
anthropois;
ludziom,
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἀπέχουσιν
apechusin
otrzymują w całości
τὸν
ton
μισθὸν
misthon
zapłatę
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
ὅταν
hotan
kiedykolwiek
προσεύχῃ,
proseuche,
modlisz się,
εἴσελθε
eiselthe
wejdź
εἰς
eis
do
τὸ
to
ταμεῖόν
tameion
pokoju
σου
su
twego
καὶ
kai
i
κλείσας
kleisas
zamknąwszy
τὴν
ten
θύραν
thyran
drzwi
σου
su
twe
πρόσευξαι
proseuksai
módl się7
τῷ
to
Πατρί
Patri
[do] Ojca
σου
su
twego
τῷ
to
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυπτῷ·
krypto;
ukryciu
καὶ
kai
i
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
σου
su
twój
ho
βλέπων
blepon
widzący
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυπτῷ
krypto
ukryciu
ἀποδώσει
apodosei
odda
σοι.
soi.
ci.
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
βατταλογήσητε
battalogesete
używając powtórzeń8
ὥσπερ
hosper
jak
οἱ
hoi
ἐθνικοί·
ethnikoi;
poganie
δοκοῦσιν
dokusin
liczący
γὰρ
gar
bowiem,
ὅτι
hoti
że
ἐν
en
w
τῇ
te
πολυλογίᾳ
polylogia
gadatliwości
αὐτῶν
auton
ich
εἰσακουσθήσονται.
eisakusthesontai.
wysłuchani zostaną.
οὖν
un
więc
ὁμοιωθῆτε
homoiothete
bądźcie podobni
αὐτοῖς·
autois;
im,
οἶδεν
oiden
wie
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ὑμῶν
hymon
wasz
ὧν
hon
co
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχετε,
echete,
macie
πρὸ
pro
zanim
τοῦ
tu
ὑμᾶς
hymas
wy
αἰτῆσαι
aitesai
poprosicie
αὐτόν.
auton.
Go.
 
Ojcze nasz
οὖν
un
więc
προσεύχεσθε
proseuchesthe
módlcie się
ὑμεῖς
hymeis
wy:
Πάτερ
Pater
Ojcze
ἡμῶν
hemon
nasz
ho
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς·
uranois;
Niebiosach,
Ἁγιασθήτω
Hagiastheto
niech zostanie uświęcone
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
σου·
su;
Twe,
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
σου·
su;
Twe,
γενηθήτω
genetheto
bądź
τὸ
to
θέλημά
thelema
wola
σου,
su,
Twa,
ὡς
hos
jak
ἐν
en
w
οὐρανῷ
urano
Niebie
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
γῆς·
ges;
ziemi,
ἄρτον
arton
Chleb
ἡμῶν
hemon
nasz
τὸν
ton
ἐπιούσιον
epiusion
codzienny9
δὸς
dos
daj
ἡμῖν
hemin
nam
σήμερον·
semeron;
dzisiaj,10
ἄφες
afes
odpuść
ἡμῖν
hemin
nam
τὰ
ta
ὀφειλήματα
ofeilemata
długi11
ἡμῶν,
hemon,
nasze,
ὡς
hos
jak
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ἀφήκαμεν
afekamen
odpuszczamy
τοῖς
tois
ὀφειλέταις
ofeiletais
dłużnikom
ἡμῶν·
hemon;
naszym.
μὴ
me
nie
εἰσενέγκῃς
eisenenkes
wprowadzadź
ἡμᾶς
hemas
nas
εἰς
eis
w
πειρασμόν,
peirazmon,
pokusę12
ἀλλὰ
alla
ale
ῥῦσαι
rysai
wyratuj13
ἡμᾶς
hemas
nas
ἀπὸ
apo
ze
τοῦ
tu
πονηροῦ.
poneru.
złego,
[ὄτι
[oti
[albowiem14
σοῦ
su
Twoje
ἐστιν
estin
jest
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
καὶ
kai
i
he
δύναμις
dynamis
moc
καὶ
kai
i
he
δόξα
doksa
chwała
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
G165
αἰῶνας;
aionas?
wieki.
Ἀμήν]
Amen]
Amen.]
γὰρ
gar
bowiem
ἀφῆτε
afete
odpuścilibyście
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziom
τὰ
ta
παραπτώματα
paraptomata
wykroczenia15
αὐτῶν,
auton,
ich,
ἀφήσει
afesei
odpuści
καὶ
kai
i
ὑμῖν
hymin
wam
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ὑμῶν
hymon
wasz
ho
οὐράνιος·
uranios;
Niebieski.
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
ἀφῆτε
afete
odpuścicie
τοῖς
tois
ἀνθρώποις,
anthropois,
ludziom,
οὐδὲ
ude
ani16
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ὑμῶν
hymon
wasz
ἀφήσει
afesei
odpuści
τὰ
ta
παραπτώματα
paraptomata
winy
ὑμῶν.
hymon.
wasze.
 
O poście
δὲ
de
zaś
νηστεύητε,
nesteuete,
pościlibyście,
μὴ
me
nie
γίνεσθε
ginesthe
bądźcie
ὡς
hos
jak
οἱ
hoi
ὑποκριταὶ
hypokritai
hipokryci17
σκυθρωποί·
skythropoi;
o smutnym obliczu,18
ἀφανίζουσιν
afanidzusin
szpecą19
γὰρ
gar
bowiem
τὰ
ta
πρόσωπα
prosopa
twarze
αὐτῶν
auton
ich,
ὅπως
hopos
żeby
φανῶσιν
fanosin
zostaliby ukazani20
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziom
νηστεύοντες·
nesteuontes;
poszczący.
ἀμὴν
amen
Amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἀπέχουσιν
apechusin
otrzymali w całości
τὸν
ton
μισθὸν
misthon
zapłatę
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
νηστεύων
nesteuon
poszcząc
ἄλειψαί
aleipsai
namaść
σου
su
twą
τὴν
ten
κεφαλὴν
kefalen
głowę
καὶ
kai
i
τὸ
to
πρόσωπόν
prosopon
twarz
σου
su
twą
νίψαι,
nipsai,
umyj,
μὴ
me
nie
φανῇς
fanes
pokazać się21
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziom
νηστεύων
nesteuon
poszczący,
ἀλλὰ
alla
ale
τῷ
to
Πατρί
Patri
Ojcu
σου
su
twemu
τῷ
to
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυφαίῳ·
kryfaio;
skrytości.
καὶ
kai
I
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
σου
su
twój
ho
βλέπων
blepon
widzący
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυφαίῳ
kryfaio
skrytości
ἀποδώσει
apodosei
odda
σοι.
soi.
ci.
 
O bogactwie
θησαυρίζετε
thesauridzete
gromadźcie
ὑμῖν
hymin
wam
θησαυροὺς
thesaurus
skarbów22
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ὅπου
hopu
gdzie
σὴς
ses
mól
καὶ
kai
i
βρῶσις
brosis
rdza23
ἀφανίζει,
afanidzei,
niszczy,
καὶ
kai
i
ὅπου
hopu
gdzie
κλέπται
kleptai
złodzieje24
διορύσσουσιν
dioryssusin
podkopują się
καὶ
kai
i
κλέπτουσιν·
kleptusin;
kradną,
δὲ
de
zaś
ὑμῖν
hymin
wam
θησαυροὺς
thesaurus
skarby
ἐν
en
w
οὐρανῷ,
urano,
Niebie,
ὅπου
hopu
gdzie
οὔτε
ute
i nie
σὴς
ses
mól
οὔτε
ute
i nie
βρῶσις
brosis
rdza
ἀφανίζει,
afanidzei,
niszczy,
καὶ
kai
i
ὅπου
hopu
gdzie
κλέπται
kleptai
złodzieje
οὐ
u
nie
διορύσσουσιν
dioryssusin
podkopują
οὐδὲ
ude
i nie
κλέπτουσιν·
kleptusin;
kradną.
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
ho
θησαυρός
thesauros
skarb
σου,
su,
twój,
ἐκεῖ
ekei
tam
ἔσται
estai
będzie
καὶ
kai
i
he
καρδία
kardia
serce
σου.
su.
twe.
 
Światłość i ciemność
λύχνος
lychnos
Lampą
τοῦ
tu
σώματός
somatos
ciała
ἐστιν
estin
jest
ho
ὀφθαλμός.
ofthalmos.
oko.
ἐὰν
ean
Jeśli
οὖν
un
więc
e
byłoby
ho
ὀφθαλμός
ofthalmos
oko
σου
su
twe
ἁπλοῦς,
haplus,
proste,25
ὅλον
holon
całe
τὸ
to
σῶμά
soma
ciało
σου
su
twe
φωτεινὸν
foteinon
jasne26
ἔσται·
estai;
będzie.
δὲ
de
zaś
ho
ὀφθαλμός
ofthalmos
oko
σου
su
twe
πονηρὸς
poneros
złe
ᾖ,
e,
byłoby,
ὅλον
holon
całe
τὸ
to
σῶμά
soma
ciało
σου
su
twe
σκοτεινὸν
skoteinon
ciemne
ἔσται.
estai.
będzie.
εἰ
ei
Jeśli
οὖν
un
więc
τὸ
to
φῶς
fos
światło
τὸ
to
ἐν
en
w
σοὶ
soi
tobie
σκότος
skotos
ciemnością
ἐστίν,
estin,
jest,
τὸ
to
σκότος
skotos
ciemność
πόσον.
poson.
jakaż [wielka]!
 
O tym co najważniejsze
δύναται
dynatai
jest w stanie
δυσὶ
dysi
dwom
κυρίοις
kyriois
panom
δουλεύειν·
duleuein;
być niewolnikiem,27
e
Albo
γὰρ
gar
bowiem
τὸν
ton
ἕνα
hena
jednego
μισήσει
misesei
nienawidzić będzie
καὶ
kai
i
τὸν
ton
ἕτερον
heteron
innego
ἀγαπήσει,
agapesei,
pokocha,
e
albo
ἑνὸς
henos
jednego
ἀνθέξεται
antheksetai
trzymać się będzie
καὶ
kai
i
τοῦ
tu
ἑτέρου
heteru
innym
καταφρονήσει·
katafronesei;
wzgardzi.
οὐ
u
Nie
δύνασθε
dynasthe
jesteście w stanie
Θεῷ
Theo
Bogu
δουλεύειν
duleuein
służyć
καὶ
kai
i
μαμωνᾷ.
mamona.
mamonie.28
τοῦτο
tuto
tego
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam:
μὴ
me
nie
μεριμνᾶτε
merimnate
martwcie się
τῇ
te
ψυχῇ
psyche
[o] dusze
ὑμῶν
hymon
wasze
τί
ti
co
φάγητε,
fagete,
zjedlibyście,
[ἢ
[e
[lub
τί
ti
co
πίητε]
piete]
pilibyście],
μηδὲ
mede
ani
τῷ
to
σώματι
somati
ciałem
ὑμῶν
hymon
waszym,
τί
ti
co
ἐνδύσησθε·
endysesthe;
założylibyście [na siebie].
οὐχὶ
uchi
W istocie nie
he
ψυχὴ
psyche
dusza
πλεῖόν
pleion
więcej
ἐστιν
estin
jest
τῆς
tes
τροφῆς
trofes
[od] jedzenia
καὶ
kai
i
τὸ
to
σῶμα
soma
ciało
τοῦ
tu
ἐνδύματος;
endymatos;
[od] odzieży?
εἰς
eis
τὰ
ta
πετεινὰ
peteina
ptactwu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
ὅτι
hoti
że
οὐ
u
nie
σπείρουσιν
speirusin
sieją
οὐδὲ
ude
i nie
θερίζουσιν
theridzusin
żną29
οὐδὲ
ude
i nie
συνάγουσιν
synagusin
zbierają
εἰς
eis
w
ἀποθήκας,
apothekas,
spichlerzach,
καὶ
kai
i
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ὑμῶν
hymon
ich
ho
οὐράνιος
uranios
Niebieski
τρέφει
trefei
karmi
αὐτά·
auta;
je.
οὐχ
uch
Nie
ὑμεῖς
hymeis
wy
μᾶλλον
mallon
więcej
διαφέρετε
diaferete
przewyższacie30
αὐτῶν;
auton;
je?
δὲ
de
zaś
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
μεριμνῶν
merimnon
zamartwiając się
δύναται
dynatai
jest w stanie
προσθεῖναι
prostheinai
dodać
ἐπὶ
epi
do
τὴν
ten
ἡλικίαν
helikian
wzrostu31
αὐτοῦ
autu
jego
πῆχυν
pechyn
łokieć
ἕνα;
hena;
jeden?
περὶ
peri
o
ἐνδύματος
endymatos
odzież
τί
ti
co
μεριμνᾶτε;
merimnate;
martwicie się?
καταμάθετε
katamathete
Nauczcie się od
τὰ
ta
κρίνα
krina
lilji
τοῦ
tu
ἀγροῦ
agru
pola
πῶς
pos
jak
αὐξάνουσιν·
auksanusin;
rosną,
οὐ
u
nie
κοπιῶσιν
kopiosin
męczą się
οὐδὲ
ude
i nie
νήθουσιν·
nethusin;
przędą.32
δὲ
de
zaś
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
οὐδὲ
ude
ani nawet
Σολομὼν
Solomon
Salomon
ἐν
en
w