Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 6


 
Czwarty znak
Cudowne nakarmienie wielkiej rzeszy ludzi
ταῦτα
tauta
tych
ἀπῆλθεν
apelthen
odszedł
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
πέραν
peran
na drugą stronę
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
τῆς
tes
Γαλιλαίας
Galilaias
Galilei,
τῆς
tes
[czyli]
Τιβεριάδος.
Tiberiados.
Tyberiadzkiego.
δὲ
de
zaś
αὐτῷ
auto
Mu
ὄχλος
ochlos
tłum
πολύς,
polys,
wielki,
ὅτι
hoti
gdyż
ἑώρων
heoron
widzieli
τὰ
ta
σημεῖα
semeia
znaki,
ha
które
ἐποίει
epoiei
uczynił
ἐπὶ
epi
na
τῶν
ton
ἀσθενούντων.
asthenunton.
chorych.1
δὲ
de
zaś
εἰς
eis
na
τὸ
to
ὄρος
oros
wzgórze
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
καὶ
kai
i
ἐκεῖ
ekei
tam
ἐκάθητο
ekatheto
usiadł
μετὰ
meta
z
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniami
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
δὲ
de
zaś
ἐγγὺς
engys
blisko
τὸ
to
πάσχα,
pascha,
Pascha,
he
ἑορτὴ
heorte
święto
τῶν
ton
Ἰουδαίων.
Iudaion.
Judejczyków.2
οὖν
un
więc
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
θεασάμενος
theasamenos
zobaczywszy,
ὅτι
hoti
że
πολὺς
polys
liczny
ὄχλος
ochlos
tłum
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
πρὸς
pros
do
αὐτὸν,
auton,
Niego,
λέγει
legei
mówi
πρὸς
pros
do
Φίλιππον
Filippon
Filipa:
Πόθεν
Pothen
Skąd
ἀγοράσωμεν
agorasomen
mielibyśmy kupić
ἄρτους
artus
chleby,
ἵνα
hina
aby
φάγωσιν
fagosin
zjedliby
οὗτοι;
hutoi;
ci?
δὲ
de
zaś
ἔλεγεν
elegen
mówił
πειράζων
peiradzon
wyróbowując
αὐτόν·
auton;
go;
αὐτὸς
autos
sam
γὰρ
gar
bowiem
ᾔδει
edei
wiedział,
τί
ti
co
ἔμελλεν
emellen
zamierzał
ποιεῖν.
poiein.
uczynić.
αὐτῷ
auto
Mu
ho
Φίλιππος
Filippos
Filip:
Διακοσίων
Diakosion
[Za] dwieście
δηναρίων
denarion
denarów3
ἄρτοι
artoi
chlebów
οὐκ
uk
nie
ἀρκοῦσιν
arkusin
wystarczy
αὐτοῖς,
autois,
im,
ἵνα
hina
aby
ἕκαστος
hekastos
każdy
βραχύ
brachy
trochę
τι
ti
coś
λάβῃ.
labe.
wziął.
αὐτῷ
auto
Mu
εἷς
heis
jeden
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
Ἀνδρέας
Andreas
Andrzej,
ho
ἀδελφὸς
adelfos
brat
Σίμωνος
Simonos
Szymona
Πέτρου
Petru
Piotra:
παιδάριον
paidarion
chłopczyk
ὧδε
hode
tutaj,
ὃς
hos
co
ἔχει
echei
ma
πέντε
pente
pięć
ἄρτους
artus
chlebów
κριθίνους
krithinus
jęczmiennych4
καὶ
kai
i
δύο
duo
dwie
ὀψάρια·
opsaria;
rybki,
ἀλλὰ
alla
ale
ταῦτα
tauta
to
τί
ti
cóż
ἐστιν
estin
jest
εἰς
eis
dla
τοσούτους;
tosutus;
tak licznych?
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ποιήσατε
Poiesate
Uczyńcie,
τοὺς
tus
[aby]
ἀνθρώπους
anthropus
ludzie
ἀναπεσεῖν.
anapesein.
rozłożyli się.
ἦν
en
Była
δὲ
de
zaś
χόρτος
chortos
trawa
πολὺς
polys
liczna
ἐν
en
na
τῷ
to
[tym]
τόπῳ.
topo.
miejscu.
ἀνέπεσαν
anepesan
Rozłożyli się
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
ἄνδρες
andres
mężczyźni
τὸν
ton
[w]
ἀριθμὸν
arithmon
liczbie
ὡς
hos
jakieś
πεντακισχίλιοι.
pentakischilioi.
pięciu tysięcy.
οὖν
un
więc
τοὺς
tus
ἄρτους
artus
chleby
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εὐχαριστήσας
eucharistesas
podziękowawszy
διέδωκεν
diedoken
rozdał5
τοῖς
tois
ἀνακειμένοις,
anakeimenois,
leżącym,
ὁμοίως
homoios
podobnie
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
ὀψαρίων
opsarion
rybkami,
ὅσον
hoson
ile
ἤθελον.
ethelon.
chcieli.
δὲ
de
zaś
ἐνεπλήσθησαν,
eneplesthesan,
zostali nasyceni,
λέγει
legei
mówi
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom
αὐτοῦ
autu
Jego:
Συναγάγετε
Synagagete
Zbierzcie
τὰ
ta
περισσεύσαντα
perisseusanta
pozostałe
κλάσματα,
klazmata,
kawałki,
ἵνα
hina
aby
μή
me
nie
τι
ti
coś
ἀπόληται.
apoletai.
zginęło.
οὖν,
un,
więc,
καὶ
kai
i
ἐγέμισαν
egemisan
napełnili
δώδεκα
dodeka
dwanaście
κοφίνους
kofinus
koszyków
κλασμάτων
klazmaton
kawałków
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
πέντε
pente
pięciu
ἄρτων
arton
chlebów
τῶν
ton
κριθίνων
krithinon
jęczmiennych,
ha
które
ἐπερίσσευσαν
eperisseusan
pozostały
τοῖς
tois
βεβρωκόσιν.
bebrokosin.
jedzącym.
οὖν
un
więc
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy,
ho
[co za]
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
σημεῖον
semeion
znak,
ἔλεγον
elegon
mówili,
ὅτι
hoti
że:
Οὗτός
Hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ἀληθῶς
alethos
prawdziwie
ho
προφήτης
profetes
prorok6
ho
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzący
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον.
kosmon.
świat.
οὖν
un
więc
γνοὺς
gnus
poznawszy,
ὅτι
hoti
że
μέλλουσιν
mellusin
zamierzają
ἔρχεσθαι
erchesthai
przyjść
καὶ
kai
i
ἁρπάζειν
harpadzein
porwać
αὐτὸν
auton
Go,
ἵνα
hina
aby
ποιήσωσιν
poiesosin
uczynić
βασιλέα,
basilea,
królem,
ἀνεχώρησεν
anechoresen
wycofał się
πάλιν
palin
znów
εἰς
eis
w
τὸ
to
ὄρος
oros
górę
αὐτὸς
autos
On
μόνος.
monos.
jeden.
 
Piąty znak
Jezus na jeziorze
δὲ
de
zaś
ὀψία
opsia
wieczór
ἐγένετο,
egeneto,
stał się,
κατέβησαν
katebesan
zeszli
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐπὶ
epi
nad
τὴν
ten
θάλασσαν,
thalassan,
morze,
ἐμβάντες
embantes
wszedłszy
εἰς
eis
do
πλοῖον
ploion
łodzi,
ἤρχοντο
erchonto
przeprawiali się
πέραν
peran
na drugą stronę
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
εἰς
eis
do
Καφαρναούμ.
Kafarnaum.
Kafarnaum.
καὶ
kai
I
σκοτία
skotia
ciemność
ἤδη
ede
już
ἐγεγόνει
egegonei
stała się,
καὶ
kai
a
οὔπω
upo
jeszcze nie
ἐληλύθει
elelythei
dotarł
πρὸς
pros
do
αὐτοὺς
autus
nich
ho
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
τε
te
θάλασσα
thalassa
morze
ἀνέμου
anemu
wiatrem
μεγάλου
megalu
wielkim
πνέοντος
pneontos
wiejącym
διεγείρετο.
diegeireto.
było wzburzone.
οὖν
un
więc
ὡς
hos
jakieś
σταδίους
stadius
stadiów
εἴκοσι
eikosi
dwadzieścia
πέντε
pente
pięć
e
lub
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści,7
θεωροῦσιν
theorusin
widzą
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
περιπατοῦντα
peripatunta
chodzącego
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morzu
καὶ
kai
i
ἐγγὺς
engys
blisko
τοῦ
tu
πλοίου
ploiu
łodzi
γινόμενον,
ginomenon,
będącego,
καὶ
kai
i
ἐφοβήθησαν.
efobethesan.
przestraszyli się.
δὲ
de
zaś
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Ἐγώ
Ego
Ja
εἰμι,
eimi,
jestem,
μὴ
me
nie
φοβεῖσθε.
fobeisthe.
bójcie się.
οὖν
un
więc
λαβεῖν
labein
zabrać
αὐτὸν
auton
Go
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον,
ploion,
łodzi,
καὶ
kai
a
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἐγένετο
egeneto
stała się
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łódź
ἐπὶ
epi
przy
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,8
εἰς
eis
do
ἣν
hen
której
ὑπῆγον.
hypegon.
zmierzali.9
 
Pierwsze "JA JESTEM"
Jezus chlebem dającym życie
ἐπαύριον
epaurion
Nazajutrz
ho
ὄχλος
ochlos
tłum
ho
ἑστηκὼς
hestekos
stojący
πέραν
peran
po drugiej stronie
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
εἶδον
eidon
zobaczył,
ὅτι
hoti
że
πλοιάριον
ploiarion
łódka
ἄλλο
allo
inna
οὐκ
uk
nie
ἦν
en
była
ἐκεῖ
ekei
tam,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie [ta]
ἕν,
hen,
jedna,
καὶ
kai
i
ὅτι
hoti
że
οὐ
u
nie
συνεισῆλθεν
syneiselthen
wszedł razem z
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniami
αὐτοῦ
autu
Jego
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łodzi,
ἀλλὰ
alla
ale
μόνοι
monoi
sami
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀπῆλθον·
apelthon;
odpłynęli.10
ἦλθεν
elthen
przybyły
πλοιάρια
ploiaria
łódki
ἐκ
ek
z
Τιβεριάδος
Tiberiados
Tyberiady
ἐγγὺς
engys
blisko
τοῦ
tu
τόπου
topu
miejsca,
ὅπου
hopu
gdzie
ἔφαγον
efagon
zjedli
τὸν
ton
ἄρτον
arton
chleb,
εὐχαριστήσαντος
eucharistesantos
który pobłogosławił11
τοῦ
tu
Κυρίου.
Kyriu.
Pan.
οὖν
un
więc
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
ὄχλος
ochlos
tłum,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐκεῖ
ekei
tam,
οὐδὲ
ude
ani
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἐνέβησαν
enebesan
weszli
αὐτοὶ
autoi
oni
εἰς
eis
do
τὰ
ta
πλοιάρια
ploiaria
łódek
καὶ
kai
i
ἦλθον
elthon
przybyli
εἰς
eis
do
Καφαρναοὺμ
Kafarnaum
Kafarnaum,
ζητοῦντες
zetuntes
szukając
τὸν
ton
Ἰησοῦν.
Iesun.
Jezusa.
εὑρόντες
heurontes
znalazłszy
αὐτὸν
auton
Jego
πέραν
peran
po drugiej stronie
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
εἶπον
eipon
powiedzieli
αὐτῷ
auto
Mu:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Rabbi,
πότε
pote
kiedy
ὧδε
hode
tutaj
γέγονας;
gegonas;
zjawiłeś się?12
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ζητεῖτέ
zeteite
szukacie
με
me
Mnie
οὐχ
uch
nie,
ὅτι
hoti
że
εἴδετε
eidete
zobaczyliście
σημεῖα,
semeia,
znaki,
ἀλλ’
all’
ale,
ὅτι
hoti
że
ἐφάγετε
efagete
zjedliście
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
ἄρτων
arton
chlebów
καὶ
kai
i
ἐχορτάσθητε.
echortasthete.
zostaliście nasyceni.
μὴ
me
nie
τὴν
ten
[na]
βρῶσιν
brosin
pokarm,
τὴν
ten
[który]
ἀπολλυμένην,
apollymenen,
niszczeje,
ἀλλὰ
alla
ale
τὴν
ten
βρῶσιν
brosin
pokarm,
τὴν
ten
[który]
μένουσαν
menusan
trwa
εἰς
eis
ku
ζωὴν
zoen
życiu
αἰώνιον,
aionion,
wiecznemu,
ἣν
hen
który
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ὑμῖν
hymin
wam
δώσει·
dosei;
da.
τοῦτον
tuton
Tego
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐσφράγισεν
esfragisen
opieczętował,
ho
Θεός.
Theos.
Bóg.
οὖν
un
więc
πρὸς
pros
do
αὐτόν
auton
Niego:
Τί
Ti
Co
ποιῶμεν
poiomen
czynić,
ἵνα
hina
aby
ἐργαζώμεθα
ergadzometha
wykonywalibyśmy13
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
τοῦ
tu
Θεοῦ;
Theu;
Boga?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Τοῦτό
Tuto
To
ἐστιν
estin
jest
τὸ
to
ἔργον
ergon
dzieło
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἵνα
hina
aby
πιστεύητε
pisteuete
wierzylibyście,
εἰς
eis
w
ὃν
hon
którego
ἀπέστειλεν
apesteilen
wysłał
ἐκεῖνος.
ekeinos.
Ów.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Mu:
Τί
Ti
Jaki
οὖν
un
więc
ποιεῖς
poieis
czynisz
σὺ
sy
Ty
σημεῖον,
semeion,
znak,
ἵνα
hina
aby
ἴδωμεν
idomen
zobaczylibyśmy
καὶ
kai
i
πιστεύσωμέν
pisteusomen
uwierzylibyśmy
σοι;
soi;
Ci?
τί
ti
Co
ἐργάζῃ;
ergadze;
robisz?
πατέρες
pateres
Ojcowie
ἡμῶν
hemon
nasi
τὸ
to
μάννα
manna
mannę
ἔφαγον
efagon
zjedli
ἐν
en
na
τῇ
te
ἐρήμῳ,
eremo,
pustkowiu,
καθώς
kathos
zgodnie z tym jak
ἐστιν
estin
jest
γεγραμμένον.
gegrammenon.
napisane:
Ἄρτον
Arton
Chleb
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτοῖς
autois
im
φαγεῖν
fagein
zjeść.14
οὖν
un
więc
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
οὐ
u
nie
Μωϋσῆς
Moyses
Mojżesz
δέδωκεν
dedoken